ДО ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РОСЛИННОГО СВІТУ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ДО ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РОСЛИННОГО СВІТУ

07.05.2014 01:33

[Секція 6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право]

Автор: Біденко Олександр Юрійович, студент Полтавського юридичного інституту НЮУ ім. Я. Мудрого


Рослинний світ – це основний компонент навколишнього природного середовища. Його роль і призначення як у житті людей,  так і у функціонуванні екологічної  системи  весь  час зростає, з огляду на що встановлення його поняття і правового режиму є досить нагальною  проблемою.

Поряд з поняттям рослинного світу нерідко використовуються схожі за змістом «флора» і «рослинність». Проте, варто зазначити, що дані поняття на сьогодні не вважаються юридичними поняттями природних об'єктів та вживаються переважно у природничих науках для характеристики різних аспектів (видового складу, чисельності) сукупності рослин чи рослинних угруповань. Наведені поняття не є тотожними за змістом з юридичним поняттям «рослинного світу», що вживається для характеристики правового режиму відповідного об'єкта природи.

Проте, варто зазначити, що і саме поняття рослинного світу, як юридичної конструкції, на сьогодні також потребує суттєвого доопрацювання.

Мельник П.В. зазначає, що вперше в юридичній літературі наукове визначення поняття «рослинний світ» було сформульовано в дисертаційному дослідженні А. Б. Іскоян «Проблеми вдосконалення правового регулювання охорони і використання рослинного світу (диких рослин поза лісами)» [5, с. 106]. У даній роботі рослинний світ визначався як «сукупність диких рослин (наземних і водних), що зростають у стані природної волі на території Радянського Союзу, а також в межах континентального шельфу СРСР». Але в подальшому, це поняття не знайшло свого розвитку і в законодавстві колишнього СРСР не було закріплено.

Рослинний світ, як зазначено в ст. 3 закону України «Про рослинний світ», являє собою сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території [1, Ст. 23].

Подібне трактування поняття «рослинний світ» зустрічається і в нормативних актах країн СНД. Так, відповідно до Закону Білорусі від 14 червня 2003 р. №205-3 «Про рослинний світ» (ст.1) рослинним світом визнається сукупність зростаючих дикорослих рослин, утворених ними популяцій, рослинних угруповань і інших насаджень [2].

У свою чергу, в енциклопедичній літературі дається подібне визначення цього поняття рослинний світ – сукупність всіх рослинних організмів на певній території або на земній кулі, що утворюють флору й рослинність. [6, с. 243] 

І законодавче і доктринальне визначення аналізованого поняття не є досконалим, не враховує всіх особливостей, що зумовлені юридичним статусом даної правової категорії.

Важливим питанням є співвідношення рослинного світу і лісу та визнання лісу об’єктом рослинного світу. За словами Сколової А.К. ліс визначається одним із основних типів рослинності, в якому головну роль відіграють дерева і чагарники [4, c. 118]. У ст. 1 Лісового кодексу України [3, Ст. 1] ліс  визначається як тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною   рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними  компонентами, що взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на  одного і на навколишнє природне середовище. Тобто, поняття лісу, охоплює не лише рослинність, але й грунт, тваринний світ та ін.

Співвідношення об’єктів рослинного світу та об’єктів, які охоплюються поняттям лісу дає підстави розглядати в якості складової рослинного світу не ліс взагалі, як природний комплекс, а лише його основний елемент – лісову рослинність. Дане твердження також повинно враховуватись при формулюванні поняття рослинного світу.

Як зазначалось, поняття рослинного світу має основну відмінну рису, яка полягає в його правовому урегулюванні та захисті. Рослинний світ – це об’єкт суверенних прав, що зумовлені їх нормативним закріпленням, елементи якого також потребують правової регламентації.

З огляду на це, для визначення поняття рослинного світу доцільним вбачається доповнити ст. 3 Закону України «Про рослинний світ» визначеннями загальних термінів «рослини» та «гриби», які є основними складовими рослинного світу .

Крім того, відповідно до логічних прийомів формулювання понять, необхідним є визначення територіальної приналежності об’єктів рослинного світу при формулюванні самого поняття. Так, у відповідності з поширенням дії законодавства України, зокрема і екологічного, об’єкти рослинного світу розповсюджуються на території України, а також у межах внутрішніх морських вод і територіального моря, континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони країни, щодо якого встановлено відповідний  правовий  режим, який забезпечує їх належне використання, охорону й відтворення.

Підсумовуючи зазначене, з огляду на аналіз об’єктів рослинного світу та з метою забезпечення системного змісту рослинного світу, дане поняття потребує вдосконалення на законодавчому рівні. При формулюванні поняття рослинного світу повинна враховуватись необхідність нормативного закріплення понять, що є об’єктами рослинного світу. Крім того, з метою розмежування правових категорій рослинного світу та лісу, доцільним вбачається закріплення в якості об’єктів рослинного світу лісова та нелісова рослинність. Доцільним при формулюванні поняття рослинного світу, з огляду на проведений вище аналіз,  є визначення територіальної приналежності об’єктів, що входитимуть у зміст поняття рослинного світу.
Література:

1. Про рослинний світ: закон України від 9 квітня 1999р. № 591-14// Офіційний вісник України. - 1999. - № 18. - Ст. 23.

2. Про рослинний світ: Закон Республіки Білорусь від 14 червня 2003р. // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 2003.

3. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року № 3852-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 17. - Ст. 443.

4. Соколова А.К. Про право на об’єкти рослинного світу // Проблеми законності. - 2009. - № 4. - С. 116-122.

5. Мельник П.В. Правова охорона рослинного світу: поняття і особливості // Університетські наукові записки. - 2010. - №1. - С. 106-112.

6. Українська радянська енциклопедія. В 12-ти томах. Том 8/ За ред. М. Бажана. - 2-ге вид. - К.: Гол. редакція УРЕ, 1974-1985. - 380 с.

__________________________________

Науковий керівник: Бражник А.А.допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014