ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОЇ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОЇ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

26.04.2017 15:49

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Копосова Євгенія Геннадіївна, студентка Херсонського національного технічного університету, Херсон, Україна


Summary. In a society constantly there is a problem of combination of interests of individual, collective and society and therefore the creation of quality incentive systems is always important. The use of the mechanism of interest allows you to create a mechanism for the creation of a material interest by including a mechanism to generate interest of elements such as control, recording, analysis and stimulation, i.e., elements common to all management systems.

Keywords. material interest, stimulation system, principles of incentive, structure of incentive systems.

Ключові слова. матеріальний інтерес, система стимулювання, принципи стимулювання, структура систем стимулювання

В суспільстві постійно існує проблема поєднання інтересів особи, колективу і суспільства і тому створення якісних систем стимулювання завжди актуально.

 Мета роботи. Показати основні принципи організації систем стимулювання і на їх основі визначити структуру ефективних систем стимулювання. 

Практична значимість.  Якісна система стимулювання дозволяє підвищити ефективність виробництва.

Використання механізму виникнення інтересу дозволяє створити механізм створення матеріальної зацікавленості допомогою включення в механізм створення інтересу таких елементів, як контроль, облік, аналіз і стимулювання, тобто елементів, властивих всім системам управління.

1.Цілеспрямоване використання механізму матеріальної зацікавленості ґрунтується на тому, що зацікавленість являє собою спеціально організований інтерес. Це означає, що товариство або підприємство повинно побудувати таку систему відносин, яка б володіла ознаками  об'єктивної необхідності. Це такі ознаки:  суттєвість,  загальність,  постійність дії,  необхідність.

На основі цих ознак можна уявити систему принципів стимулювання, реалізація яких у практичній діяльності дозволить підприємствам створити стійку матеріальну зацікавленість для всіх категорій працюючих. 

2.Принцип суттєвості говорить про те, що показники, покладені в основу систем стимулювання мають бути суттєвими для взаємодіючих суб'єктів. Якщо загальна структура формули стимулювання представлена як « якщо А, то В», то і А і В мають бути суттєвими для суб'єктів, які взаємодіють у процесі стимулювання, тобто в якості повинен бути запропонований товар, життєво необхідний для суб'єкта, якого стимулюють, а в якості, А товар життєво необхідний для іншого суб'єкта.

3. Принцип загальності каже - якщо система стимулювання діє, то вона повинна діяти для всіх однаково, без винятку, бо як тільки з'являються винятку, суб'єкти починають прагнути до того, щоб потрапити в положення виняткових, але не працювати. 

4. Принцип постійності дії говорить про те, що система стимулювання повинна працювати досить довго в постійному якості з тим, щоб працівники могли пристосуватися до неї. Дійсно, якщо постійно змінювати умови стимулювання працівники, очікуючи наступних змін, будуть їх чекати замість того щоб вдосконалити.

5. Принцип залізної необхідності говорить про те, якщо виконано умову, А обов'язково повинно бути виконано і умова, оскільки, в іншому випадку, працівники, припускаючи можливе невиконання умов системи або перестануть виконувати умови зі свого боку, або спробують вирішити свої проблеми ще до закінчення дії системи стимулювання. 

6. Принцип нормальності говорить про те, що в системі стимулювання повинні бути вказані нормальні значення показників А і показників, оскільки в системі повинна бути вказана точка відліку. В іншому випадку завжди будуть виникати проблеми щодо кількості та якості затраченої праці і виконаної роботи. 

7. Принцип необхідної озброєності вимагає того, щоб в системі повинно бути все необхідне для виконання її умов, тобто поставлені умови повинні бути забезпечені необхідними матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами. В іншому випадку працівники не зреагують навіть на найбільш привабливі стимули, оскільки мала ймовірність виконання умов договору. 

8. Принцип контролю вимагає, щоб показники, А й показники В піддавалися обліку і контролю, оскільки інакше неможливо визначити, чи виконані умови системи стимулювання, а призведе лише до збільшення кількості виробничих конфліктів і зниження стимулюючої сили системи.

Якщо припустити, що всі зазначені положення і принципи реалізовані, то можна стверджувати, що така система маємо максимальне наближення до природних механізмів формування інтересів і тому зацікавленість максимально наближається до інтересу. Якщо систему колективного стимулювання будувати на підставі зазначених принципів, то в неї повинні входити наступні складові: 

 забезпечення колективу ресурсами, необхідними для виконання закріплених за ними функцій з наданням йому права розпорядження цими ресурсами на досить тривалому відрізку часу; 

 системи показників типу А та типу;

 нормальні значення показників та порядок їх зміни; 

 повинна бути зазначена функціональна залежність між показниками А і В; 

 повинно бути вказано на кого дана система стимулювання поширюється; 

 повинно бути зазначено з якого моменту система вступає в дію і коли її дія припиняється;

 у системі повинно бути вказано хто, що, коли, де, за допомогою чого і яким чином контролює результат; 

 у системі повинні бути вказані джерела стимулювання;

 у системі повинен бути визначений порядок вирішення конфліктних ситуацій. 

 Висновки. На наш погляд, система стимулювання, яка володіє зазначеним набором складових і реалізована на суворому дотриманні принципів стимулювання, дозволяє створити стійку матеріальну зацікавленість трудових колективів.
Література:

1. Азьмук Надія Анатоліївна. Управління розвитком малого підприємництва на регіональному рівні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Київський національний економічний ун-т. - К., 2003. - 19с. 

2. Акименко Наталя Валентинівна. Джерела залучення додаткових ресурсів для вирішення виробничих та соціально-економічних проблем підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Національний транспортний ун-т. - К., 2003. - 19с. : допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014