ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ: РОЗГЛЯД СПОРУ В СУДІ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ: РОЗГЛЯД СПОРУ В СУДІ

30.05.2017 01:13

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри документознавства Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди


Порядок захисту трудових прав у разі виникнення індивідуальних трудових спорів передбачає проходження трьох послідовних стадій, які характеризуються наявністю певних правочинностей і юридичних обов’язків учасників [2, с. 87]. Ці стадії відносно судового захисту трудових прав мають такий вигляд: Перша стадія – відносини, пов'язані зі зверненням до суду. Друга стадія – відносини, пов'язані з розглядом і вирішенням спору. Третя стадія – виконання прийнятих рішень.

Розглянемо деякі аспекти другої стадії, зокрема питання, пов’язані з розглядом справи в суді. 

Стосовно судового захисту трудових прав працівників публічної служби О. С. Боєва висловлює міркування щодо первинних дій суду при розгляді справ цієї категорії задля однакового застосування законодавства [1, с. 32], аналіз яких дозволяє виділити такі загальні первинні дії суду після реєстрації заяви:

1)  Визначення підсудності розгляду таких спорів. На сьогодні правила щодо такої встановлюються ст. 232 Кодексу законів про працю України з конкретизацію у пп. 3, 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 [6], п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9 [5]. Слід окремо відмітити, що з трудових спорів Цивільним процесуальним кодексом України встановлена альтернативна підсудність: працівники мають право звертатися до суду із позовною заявою як за місцем знаходження відповідача, так і за місцем свого проживання [7, с. 453]. Тобто позивачеві надано право вибору підсудності. Це, безперечно, є позитивним з точки зору захисту прав працівників. Крім того, право позивача обирати підсудність у деяких випадках може слугувати більшій об’єктивності та неупередженості з боку суду з огляду на те, що є поодинокі випадки, коли відповідач – керівництво підприємства, організації, установи, розташованої на території суду, намагається певним чином вплинути на судове рішення [4, с. 21]. 

2) Визначення часу виникнення спірних правовідносин.

3) Залежно від часу виникнення спірних правовідносини – встановлення наявності законодавчого врегулювання спірних правовідносин.

4) Встановлення можливості застосування строку позовної давності до цих правовідносин. При цьому в законах прямо не визначається, які з причин вважаються поважними для відновлення строку давності. Це вирішує сам суд. Якщо строк пропущено без поважних причин, то за цією підставою може бути відмовлено в задоволенні позовних вимог.

Згідно з ч. 1 ст. 157 ЦПК України, суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі [8]. Однак, як зауважує О.М.Ярошенко, «судовому процесу захисту трудових прав робітників в Україні характерна низька якість розгляду трудових спорів та відсутність регламентованої оперативності в їх розгляді» [9, с. 176].

У судовій практиці більшість трудових спорів розглядається понад встановлені законом строки. Причиною тривалого розгляду справ про поновлення на роботі є не тяганина з боку суддів, а неодноразова неявка у судове засідання представників відповідача, відкрите ігнорування викликів до суду, ухилення від надання доказів, витребуваних за ухвалою суду – особливо у тих випадках, коли представники відповідача напевне знають про наявність порушень трудового законодавства з боку роботодавця [4, с. 23]. Причиною цього здебільшого є ряд колізій, прогалин, дублювань та інших недосконалостей законодавства України [3, с. 81]. 

Таким чином, у суді досить часто відсутня правова норма, за допомогою якої можна вирішити спір. Тому «судове право» випереджає у своєму розвитку законодавчий процес. Воно більш гнучке, і тому більш оперативно враховує правову дійсність, яка змінюється. 

Література:

1. Боєва О. С. Окремі питання судового захисту права на працю працівників публічної служби / О. С. Боєва // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2. – С. 28 35.

2. Занфірова Т. А. Процесуальні правовідносини з вирішення трудових спорів і конфліктів / Т. А. Занфірова // Економіка та держава. – 2007. – № 4. – С. 86 88.

3. Кирилюк Д. Чи визнається в Україні судовий прецедент? / Д. Кирилюк // Юридичний журнал. – 2006. — № 4. – С. 78 85.

4. Мацюк А. Р., Обушенко О. М. Про деякі питання судового захисту прав працівників / А. Р. Мацюк, О. М. Обушенко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – № 2. – 2009. – С. 19 26.

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS96005.html 

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS92011.html 

7. Трудове право України: Академічний курс / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2007. – 536 с.

8. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 40 41, 42, ст. 492 [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page

9. Ярошенко О. М. Щодо проблеми створення спеціалізованих трудових судів: практичний аспект та законодавче забезпечення / О. М. Ярошенко // Трудове право України в контексті європейської інтеграції: Матер. наук.-практ. конф, м. Харків, 25 27 трав. 2006 р. / За ред. В. С. Венедиктова. – Х.: УАФТП, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 175 180.допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014