ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВИХ ВІДНОСИН - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

22.11.2017 16:53

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Кузьмінська Богдана Арлінівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна


Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України [2]. 

Що ж стосується органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративно–правових відносин, то свою думку з цього приводу висловив у своїх наукових працях доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Голосніченко І. П. Він зазначає, що предмет адміністративного права складає широкий комплекс суспільних відносин, які виникають у зв’язку з реалізацією функцій державної виконавчої влади, змістом якої є управління суспільством [1]. Органи місцевого самоврядування є суб'єктами адміністративно–правових відносин, оскільки, по–перше, вони вступають у ці відносини із органами виконавчої влади у випадку контролю з боку держави за виконанням ними функцій та завдань, по-друге, вони самі виступають суб'єктами державного управління, коли виконують делеговані законом повноваження [3]. 

З поділом державної влади на законодавчу, виконавчу і судову та запровадженням в Україні місцевого самоврядування управління здійснюється як державними органами виконавчої влади, так і органами місцевого самоврядування, причому як державному управлінню, так і управлінню з боку органів місцевого самоврядування притаманні такі ознаки, як публічність, організаційна спрямованість, визначеність в законі меж діяльності; ці види управління відрізняються один від одного лише за суб’єктами та характером джерел їх регулювання [1]. У той же час вони стосуються інтересів громадян, спрямованих на реалізацію та захист їх прав і свобод, створення умов для виконання ними своїх обов’язків [1]. 

На підставі вище викладеного, можна зробити висновок, що предмет адміністративного права розширився, до предмету адміністративного права відносяться також управлінські відносин в системі та структурі органів місцевого самоврядування (включаючи відносини муніципальної служби), управлінські відносини, пов’язані з реалізацією функцій і повноважень виконавчої влади, делегованих державою органам місцевого самоврядування, громадським організаціям та іншим недержавним інституціям, відносини, що виникають у зв’язку із забезпеченням органами самоврядування реалізації та захисту прав і свобод громадян, а також надання їм різноманітних адміністративних послуг. У зв’язку з чим, відбулося і переосмислення кола суб’єктів адміністративно–правових відносин, до яких відтепер можна віднести і органи місцевого самоврядування, оскільки вони регулюють відносини пов’язані з реалізацією функцій виконавчої влади.

Література:

1.Голосніченко І. П. Відносини державної служби та предмет адміністративно–правового регулювання // Публічне право. – № 1 (21). – 2016, с. 12–20 (Журнал фаховий, має індекс Copernicus informational).

2. Прo місцеве самоврядування в Україні: Закон України вiд 21.05.1997 [Eлeктрoнний рecурc] Рeжим дocтупу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97–вр/page .

 3.Адміністративне право України: основні поняття. Навч. посібник – Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Золотарьова Н.І., Київ, 2005.

допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014