СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

28.02.2018 21:13

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Бондаренко Олег Олександрович, студент 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Погляди на сутність виробничих витрат як економічної категорії та їх місця в системі витрат підприємства історично зазнали суттєвого впливу суспільно-економічних умов. Станом на сьогодні ця облікова категорія не має чіткого визначення у нормативних документах та все більше привертає увагу як вітчизняних, і так зарубіжних дослідників. Динамічність економічного розвитку  підприємств потребує більш ґрунтовного дослідження обліку виробничих витрат з метою пошуку нових шляхів удосконалення у ході управління діяльністю підприємства.

Виробничі витрати  –  важлива та складна економічна категорія, яка є одним з вирішальних чинників впливу на фінансові результати суб’єктів господарювання. Тому інформація про витрати займає центральне місце в системі управлінського обліку як підприємством в цілому, так і кожним його структурним підрозділом. Необхідність вивчення виробничих витрат обумовлена також тим, що вони є базою для формування собівартості продукції, цінової політики підприємства, характеризують рівень технології та організації виробництва, а також ефективність господарювання, яка оцінюється через порівняння витрат та результатів діяльності. 

Склад виробничих витрат значно ширший за поняття виробничої собівартості продукції, оскільки включає суми прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, постійних і змінних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. [4]

Досліджувані поняття, що супроводжують виробничі витрати не слід вважати синоніма, а швидше за все суміжними чи похідними один від одного категоріями. Узагальнення їх змісту представлено в табл. 1.

Таблиця 1

Визначення змісту поняття «витрати виробництва» та суміжних категорійСобівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом  звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.


Джерело: узагальнено автором на підставі [1].

Варто зазначити, що у МСБО 2 «Запаси» застосовується категорія «витрати на переробку», яка включає в себе  вартість запасів, оплату праці виробничого персоналу та розподіл постійних і змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці матеріалів у готову продукцію, що є прямим аналогом «виробничої собівартості продукції». [2]

Таким чином, виробнича собівартість певного виду продукції, визначена в бухгалтерському обліку за П(С)БО 16 “Витрати”, є величиною не тотожною виробничим витратам; вони відрізняються сумами постійних нерозподілених та наднормативних виробничих  витрат, як це показано на рис.3. 

Рис. 1. Структура виробничої собівартості у системі формування собівартості реалізованої продукції


Джерело: розроблено автором

За результатами проведеного дослідження теоретико-методологічного обгрунтування обліку виробничих витрат було встановлено, що в сучасних умовах немає чітко визначеної категорії виробничих витрат. З метою адекватного обліку виробничих витрат запроновано виробничі витрати розуміти як сукупність прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, постійних і змінних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат

Список використаних джерел: 

1. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999р. №318 із змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 25 вересня 2009р. №1125. [Електронний ресурс].  –  Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

2. Міжнародний Стандарт бухгалтерського обліку 2 (МСБО 2) «Запаси» [Електронний ресурс].  – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_021

3. Інструкція про  застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджена наказом Мінфіну №291 від 30.11.99 , із змінами та доповненнями [Електронний ресурс].  –  Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/.

4. Остапенко Я. О. Облік витрат на виробництво та собівартість продукції в ринкових умовах / Я. О. Остапенко // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2010. – 2(49). – С.121-126.

___________________

Науковий керівник: Дорош Ніна Іванівна, доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014