СТАН ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

СТАН ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

01.03.2018 08:58

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Дуганець Наталія Вікторівна, кандидат економічних наук, Подільський державний аграрно-технічний університет; Шемчук Анна Геннадіївна, магістр, Подільський державний аграрний-технічний університет

Під інвентаризацією розуміють перевірку наявності майна підприємства та стану його фінансових зобов’язань на певну дату шляхом звірення фактичних даних з даними бухгалтерського обліку.

Порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань та оформлення її результатів визначає Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань [1]. Дане положення було затверджене Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 року №879, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142 і вступило в силу з 1 січня 2015 року.

Провівши оцінку стану інвентаризаційної роботи у більшості сільськогосподарських підприємствах доцільно зауважити певні недоліки:

- рішення про проведення інвентаризації та створення інвентаризаційних комісій не затверджується у встановленому порядку згідно чинного законодавства;

- інвентаризація проводиться формально із заповненими наперед документами;

- інвентаризацію підлягають не всі види активів та зобов’язань;

- відсутнє належне планування інвентаризаційного процесу та недотримання загального порядку здійснення інвентаризації, який визначено чинними законодавчо-нормативними актами.

Потрібно зазначити, що основні причини незадовільного стану інвентаризаційної роботи у сільськогосподарських підприємствах носять переважно об’єктивний характер і включають:

- недосконалість існуючих законодавчо-нормативних актів, що регулюють проведення інвентаризації;

- неналежне документальне забезпечення інвентаризаційного процесу, в тому числі відсутність затверджених форм документів з інвентаризації окремих об’єктів (земельних ділянок, власного капіталу, активів і зобов’язань позабалансового обліку та інших);

- недоліки в методичному забезпеченні інвентаризації та відсутність науково-обґрунтованої методики інвентаризації земельних ділянок, власного капіталу, дебіторської та кредиторської заборгованості, орендованого майна тощо [2]. 

Все це автоматично призводить до виникнення суб’єктивних причин неналежного здійснення інвентаризаційного процесу, основною серед яких є недостатня увага до проведення інвентаризацій керівника підприємства. При цьому втрачається можливість застосування достатньо ефективного та порівняно дешевого інструменту забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності, збереження майна [3].

Крім того, у більшості сільськогосподарських підприємств не перевіряється правильність оцінки активів, власного капіталу та зобов’язань та не визначається фактичний стан активів підприємства. 

При цьому не виконуються важливі завдання, які покликана вирішувати інвентаризація як метод обліку і контролю:

- перевірка реальної вартості зарахованих на баланс активів, власного капіталу та зобов’язань;

- перевірка фактичного стану активів і зобов’язань;

- виявлення матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну вартість [3].

Невиконання вказаних завдань призводить до штучного заниження значення інвентаризації та є неприпустимим. Не проводячи при здійсненні інвентаризації відповідних процедур з перевірки фактичного стану та оцінки активів, власного капіталу та зобов’язань, підприємства добровільно лишають себе важливого, надійного, а головне доступного джерела інформації, яка є основою для приведення у відповідність облікових оцінок і реальної вартості майна, що перебуває у їх власності.

Література:

1. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 року №879, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14

2. Чудовець В.В. Оцінка якості інвентаризації та її етапів // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 199: В 4 т. Том І. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – С. 201-208.

3. Чудовець В.В. Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств : дис. … кандидата екон. наук : 08.06.04. Київ, 2006. 250 с.допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014