ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

26.09.2018 18:29

[Секція 7. Податкова система. Бюджетна система]

Автор: Луценко Катерина Петрівна, студентка кафедри «Облік і оподаткування» Національного технічного університету «Дніпровська Політехніка»


У структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються малий, середній та великий бізнес. Але на відміну від двох останніх малий бізнес є вихідним, найбільш численним, а тому і найбільш динамічним сектором економіки.

Важливість цього сектору економіки проявляється в тому, що збільшується кількість зайнятого населення, що в результаті збільшує рівень доходу населення, що в свою чергу призводить до зростання сукупного попиту, наслідком якого є збільшення виробництва; формує значну частку ВВП, завжди впроваджує нові інновації. Також неоціненний внесок малого бізнесу в справу формування конкурентного середовища [4].

Проте перелічені позитивні наслідки малого бізнесу притаманні країнам з розвиненою економікою, тому необхідно знайти ефективні методи підтримки малого бізнесу в рамках системи спрощеного оподаткування різних країн та шляхи їх адаптації до українського сьогодення.

У разі перебування на єдиному податку підприємство звільняється від наступних податків та зборів: податку на додану вартість (крім випадку, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6%); податку на прибуток підприємства; плати за землю; податку на доходи фізичних осіб; комунального податку; платежів за використання природних ресурсів тощо.

Не дивлячись на позитивні сторони спрощеної системи оподаткування, поряд існують і негативні, що спричиняють гальмування розвитку малого підприємництва в Україні. Одним із таких факторів є невідповідність законодавчої бази в трактуванні юридичної особи, яка може користуватися спрощеною системою оподаткування. Згідно з Законом України «Про держану підтримку малого підприємства» [3] суб'єктами малого підприємництва є зареєстровані у встановленому порядку юридичні особи в яких: обсяг річного доходу не перевищує 500000 євро відповідно до Господарського кодексу України ст.63 п.7 [2], обсяг річного доходу не перевищує 50000 євро за Законом України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» [1], обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень. Це є порушенням принципу системності, за якого закони не повинні суперечити один одному.

Більш за все суб'єктів малого підприємництва пригнічує податковий тягар. Це призводить до таких негативних наслідків, як спад ділової активності суб'єктів господарювання, відтік національного капіталу за кордон, тінізація економіки. Через це зменшуються надходження у бюджет, що в свою чергу знову примушує державу вводити нові податки та збільшувати базу існуючих податків. Таким чином, все обертається по колу і не дає можливості суб'єктам малого підприємництва успішно розвиватися.

Таким чином, спрощена система оподаткування малих підприємств в Україні потребує наступних змін:

- врегулюванню законодавчої бази;

- приваблення інвестицій шляхом зменшення або скасування податку на прибуток від інвестицій в малі підприємства, а взаємно замінником будуть надходжень до бюджету від малих підприємств, що розвинулися;

- звільнити ту частину прибутку, яка реінвестується в розвиток підприємства. Така норма застосовується в Естонії з 2000 р.;

- при створенні малого підприємництва необхідно втілювати державні програми підтримки малого бізнесу, а саме: звільняти новостворених підприємців на кілька років від податків чи запровадити пільгові умови кредитування, щоб дана сфера могла досягти певних результатів, а в подальшому сплачувала б податки в повному обсязі в бюджет.

- звільнення деяких видів підприємств від необхідності ведення звітності про результати господарської діяльності та запровадження спрощеної системи бухгалтерського обліку і звітності.

Розвиток малого бізнесу сприяє вирішенню низки соціальних проблем, а саме: формуванню середнього класу, який є основою з соціально-економічних реформ, гарантом політичної стабільності та демократичного розвитку суспільства; створенню нових додаткових робочих місць та зниженню рівня безробіття, тощо. Отже, важливе значення у забезпеченні успішного розвитку малих підприємств відіграє ефективність стратегічного управління ними, що є підставою для подальшого розгляду даної проблеми.

Література

1. Законом України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»

2. Господарський кодекс України .- К.: Школа, 2003.-192 с.

3. Законом України «Про держану підтримку малого підприємства»

4. Економічна правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.epravda.com.ua.

допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014