ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

21.03.2019 18:02

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Матковська Діана Анатоліївна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет


Прибуток – це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб’єктів господарювання. [1]

При розгляді резервів максимізації прибутку необхідно враховувати те, що прибуток підприємства залежить від витрат підприємства та його доходів. Отже, збільшити прибуток можна двома шляхами: за рахунок зменшення витрат на виробництво або за рахунок збільшення доходу від реалізації. Для кожного підприємства актуальною є проблема вибору цінової стратегії та оптимального обсягу виробництва. 

Зниження собівартості продукції є найважливішим фактором росту прибутку. У зниженні собівартості продукції найбільш повно відбивається економія матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, якими розпоряджається підприємство. Максимальна мобілізація резервів собівартості продукції є важливою умовою ефективного функціонування підприємства [2. С. 253].

Разом з тим слід зазначити, що зниження собівартості має бути розумним, без шкоди якості і конкурентоспроможності випускаємої продукції. Також неприпустимо проводити зниження собівартості за рахунок погіршення становища персоналу підприємства. Таким чином, у загальному випадку доцільно говорити не про зниження, а про оптимізацію витрат.

Резервом росту прибутку промислових підприємств є підвищення якості виготовленої продукції і ліквідація витрат від браку. Проблема якості продукції в ряді галузей промисловості пов'язана із підвищенням надійності і тривалості використання виробів. Багато підприємств випускають продукцію з гарантією. Практика показує, що більшість підприємств забезпечують гарантований строк служби виробів за рахунок оплати витрат по передчасному ремонту бракованої продукції, реалізованої споживачу в майстернях гарантійного ремонту. Це призводить до зниження якості продукції і збільшенню її собівартості, так як в плановій собівартості вже передбачені витрати на гарантійний ремонт, що наносить як моральний, так і матеріальний збиток як покупцю так виробнику [3.С.679].

Підвищення прибутку може відбутися також за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці знижуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості. Для цього підприємство повинне активно використовувати різноманітні мотиваційні засоби: перевести якомога більше працівників на відрядну форму оплати праці, працівникам погодинної форми у більшому розмірі оплачувати роботу в понад урочний час, забезпечувати доставку працівників на роботу та з роботи за узгодженими маршрутами, надавати матеріальну допомогу працівникам з нагоди ювілейних та інших визначних дат. Враховуючи специфіку роботи слід також проводити профілактичне оздоровлення та медичне обстеження працівників за рахунок підприємства, організовувати санаторно-курортне лікування для працюючих та інвалідів праці [4. С. 126].

Можливий спосіб збільшення прибутку – автоматизація виробництва. Дає змогу зменшити витрати на оплату праці, а також збільшити обсяг виготовленої продукції. Але слід враховувати, що збільшення обсягу виробництва призведе в свою чергу до необхідності пошуку нових ринків збуту, а це – додаткові витрати на рекламу. Варто звернути увагу і на те, що збільшення випуску продукції тягне за собою не тільки зростання прибутку, а й збільшення відрахувань до державного бюджету.

На сучасному етапі розвитку технологій значно розширюється сфера дії діджитал-трансформації, виходячи за межі IT-підрозділів та впливаючи на конкурентоспроможність цілої організації. [5]

В умовах нової економіки, під час жорсткої конкуренції, швидкого старіння технологій, професій, ідей, проникнення Інтернету в усі частини економіки, діджиталізація вийшла на новий рівень важливості для бізнес-організацій. Для підтримки конкурентоспроможності  підприємствам необхідно використовувати можливості діджиталізації за всіма можливими напрямками та формами: клієнтський досвід; партнерство та колаборація; робота з даними; впровадження інновацій; HR-стратегія та культура; управління цінністю тощо. Це дозволить підприємствам в перспективі очікувати на збільшення прибутку.

Дієвим способом збільшення прибутку можна також вважати більш повне використання вторинних ресурсів. 

Не менш важливою при збільшенні прибутку є роль маркетингу. З прискоренням темпів НТП розширились виробничі можливості масового випуску нової продукції та склалися економічні умови, в яких схема «виробництво – ринок» уже не гарантувала успіху. Потрібен новий ринковий інструмент для подолання невідповідностей між значними обсягами виробництва й досить обмеженими можливостями ринку і цей новий інструмент – маркетинг.

Для збільшення обсягу отримуваного прибутку велике значення має збереження наявних довготривалих господарських зв'язків. Їх зруйнування погано позначається на виробництві, матеріально-технічному постачанні.

Для збільшення обсягу отримуваного прибутку промисловим підприємствам необхідно застосовувати правильну тактику в області встановлення цін. У цінах повинні відображатись суспільно-необхідні витрати на виробництво і реалізацію продукції, її споживчі властивості, якість, платоспроможний попит. Від правильності розрахунку ціни багато в чому залежить обсяг отримуваного прибутку, ліквідність і платоспроможність підприємства, його фінансовий стан [4. С. 54].
Підсумовуючи, можна сказати, що прибуток – одна з найважливіших категорій в економіці і для того, щоб отримати прибуток необхідно комплексно дослідити діяльність підприємства і на основі зібраної інформації розробити план подальших дій, виконання якого може значно скоротити шлях до досягнення основної мети підприємства – до прибутку.

Література:

1. Ковалева А.М. «Финансы и статистика» 2005 (гл. 5, 12)

2. Кондратюк О.М. Синергія інформації в управлінні витратами підприємства. / О.М. Кондратюк, О.В. Школа. // Держава та регіони. – 2010. – №6. – 253 с.

3. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. / Ковальчук І.В. - К.: Знання. 2008. - 679 с.

4. Круш П.В. Внутрішній економічний механізм підприємства: посібник. / П.В. Круш, С.О. Тульчинська. – К.: ЦНЛ, 2008. – 54 с.,126 с.

5. http://www.management.com.ua/tend/tend1093.html

6. Семенов А.Г. Аналіз та вдосконалення оплати праці / А.Г. Семенов, А.І. Шарко // Держава та регіони. – 2010. – № 6. – С. 232–238

7. Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг / А.В. Шлійко. – К.: ЦНЛ, 2012. – 376 с

____________________________

Науковий керівник: Рибак Руслана Іванівна, старший викладач, Київський національний торговельно-економічний університетдопомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014