Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ

01.06.2018 10:38

[Секція 7. Податкова система. Бюджетна система]

Автор: Поштар Марія Миколаївна, студентка групи ФБД 16-3 Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України; Пронькіна Ірина Валеріївна, студентка групи ФБД 16-3 Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України


В умовах реформування економіки України економічне зростання можливе лише за умови існування стійкої та прозорої податкової системи. Розвиток держави багато в чому залежить від надходжень до бюджету, основу яких складають податкові надходження. Саме від своєчасності та повноти сплати податків залежать наповнення дохідної частини бюджетів усіх рівнів й виконання державою економічних, соціальних і політичних програм.

Метою роботи є виявлення особливостей організації податкового контролю в умовах реформування економіки України та визначення напрямків підвищення його ефективності.

Вітчизняні дослідники Л.А. Савченко і Л.М. Касьяненко розглядають податковий контроль лише через призму контрольної функції органів ДФС України і характеризують її зміст, як діяльність, що полягає у перевірці правильності справляння податків та інших обов'язкових платежів, виявленні та аналізі порушень, а також у забезпеченні вдосконалення роботи власне державного органу [5].

Баранова В.Г. розглядає податковий контроль з двох сторін – з одного боку як суттєвий елемент державного впливу на господарюючі суб'єкти, що зобов'язує їх правильно формувати податкову базу і обчислювати платежі (державний податковий контроль); з іншого - це систематична діяльність, спрямована на організацію надійного податкового обліку на підприємстві, самоконтроль за правильністю податкових розрахунків, а також виявлення і усунення податкових помилок до перевірки з боку податкових органів. [2]  

Головною метою податкового контролю в Україні є постійне наповнення дохідної частини державного бюджету, а його предметом – перевірка повноти формування бази оподаткування діяльності суб'єктів господарювання податками та зборами і своєчасності їх перерахування до бюджету та державних цільових фондів. 

У статті 26.1. Податкового кодексу України наведено наступне трактування податкового контролю. Податковий контроль – система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Податковий контроль виступає гарантією задоволення публічних майнових інтересів та є важливим чинником соціально-економічної стабільності держави, її фінансової безпеки. Дослідження науковців свідчать, що для податкового контролю в Україні характерні певні недоліки як функції державного управління податковою системою, так і в здійсненні державою податкової політики, що суттєво впливає на економічну ситуацію у країні. Як зазначається у напрацюваннях вказаних вище фахівців, відбувається постійний розвиток податкового контролю як системи фінансових заходів під впливом розвитку суспільства, економічної ситуації в країні. Незважаючи на це, необхідним є: його вдосконалення шляхом досягнення партнерських відносин органів виконавчої влади з платниками податків; зміна методів, структури та змісту адміністрування податків; забезпечення дієвості принципів оподаткування.  

Сучасний стан податкового контролю в Україні має певні недоліки та потребує вдосконалення. Головною метою політики держави у цій сфері є: створення більших можливостей для реалізації його функцій, оновлення законодавчої бази, використання наявних резервів в організації податкового контролю, методів адміністрування податків та зборів, проведення іншої роботи у податковому обкладанні. Предметом вдосконалення контролю залишається також забезпечення ефективності проведення перевірок повноти використання бази оподаткування суб’єктами господарювання через сплату податків та зборів і своєчасність їх внесення до бюджетів та державних цільових фондів.

Таким чином, контроль являє собою визначення і документування фактичних показників (параметрів плану), порівняння їх з плановими для оцінки результатів діяльності. Крім того, контроль містить в собі комплекс заходів щодо аналізу причин відхилень від запланованих показників з метою прийняття відповідних рішень для проведення коригувальних заходів або зміни первісних цільових настанов і планів. 
Література:

1. Баранова В.Г. Податкова система: Навчальний посібник/Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін..; за ред. В.Г. Баранової. – Одеса: ВМВ, 2014. – 344 с.

2. Калінеску Т. В. Адміністрування податків Навч. посіб. / Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович – Київ: «Центр учбової літератури», 2013. – 290 с.

3. Савченко Л.А. Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України: монографія / Л.А. Савченко, Л.М. Касьяненко. – Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2006. – 227 с.

4. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.com/72329/ekonomika/podatkoviy_kontrol_organizatsiya_ukrayini 

5. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_5_3/44puh.pdf

__________________________

Науковий керівник: Скоромцова Тетяна Олександрівна, Університет державної фіскальної служби Українидопомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014