УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

29.09.2018 19:37

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Лозиченко Олександр Миколайович, аспірант кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет


Ефективність функціонування, розвитку промислових підприємств значною мірою залежить від здійснення управління виробничою, фінансовою, інвестиційною, маркетинговою, збутовою діяльністю. Управління підприємством є основним інструментом, методом, який дозволяє координувати, контролювати, організовувати всі види діяльності на підприємстві. Проведення ефективного управління діяльністю підприємства залежить від дій, прийнятих рішень управлінським персоналом, використання принципів, функцій, методів, існуючої системи управління та впливає на фінансові результати діяльності. Тому, управління підприємством спрямоване на досягнення поставленої мети, запланованого результату, злагодженість роботи підрозділів. Водночас, за умови змінності ринкового середовища, управління підприємством також постійно змінюється, еволюціонує, що обумовлює доцільність вивчення теоретичних основ сутності даного поняття. 

В дослідженні [4] автором було зосереджено увагу на таких визначеннях сутності поняття «управління»: управління є системою впорядкованих знань, принципів, методів; управління слід розглядати як діяльність, яка охоплює організацію, планування, контроль, координацію, мотивацію господарської діяльності підприємства; управління складається із сукупності управлінських дій, що направлені на покращення виробничої діяльності; управління використовується для пливу суб’єкта на об’єкт управління; управління є керівним органом, тобто складається з підрозділів, виконавців, які забезпечують роботу підприємства. Автор дотримувався думки, що управління підприємством пов’язане з поділом праці та регулює, організовує інші види господарської діяльності шляхом впливу суб’єкта на об’єкт управління. Отже, управління підприємством спрямоване на виявлення проблем та пошук рішень для їх розв’язання. 

Калюжна Н.Г. [1] проаналізувала сутність поняття «система управління підприємством», яку розглянуто як спосіб взаємодії суб’єкта та об’єкта управління, основний елемент функціонування організації та ґрунтується на використанні принципів, функцій, методів. Також було проаналізовано сутність поняття «організація», яке розглянуто з таких позицій: формою прояву організації є організаційна поведінка; організація має статистичний, динамічний аспекти; залежить від специфіки організаційної діяльності. 

У дослідженнях Ладунки І.С. та Рибалка Т.М. [2] проаналізовано підходи вчених до визначення сутності поняття економічне управління підприємством та під ним розглянуто систему, спрямовану на адаптацію підприємства до змін ринкового середовища, врахування потреб споживачів з метою ефективного функціонування, отримання прибутку, досягнення тактичних та стратегічних цілей. Загалом, економічне управління включає наступні складові: принципи, методи; план роботи підприємства; засоби управління на підприємстві; способи вирішення проблем. В роботі було наведено функції економічного управління: планування, прогнозування, регулювання, економічний аналіз, мотивація, діагностика, контроль, моніторинг діяльності. Авторами визначено напрями вдосконалення економічного управління підприємством: оптимізація процесу управління витратами, здійснення контролю за витратами; покращення організаційної структури підприємства, визначення чисельності управлінського апарату; вдосконалення системи планування, обліку; застосування сучасного програмного забезпечення. 

Інший автор Лисенко О.А. [3] під економічним управлінням підприємства розглядає послідовний процес впливу на господарську діяльність з метою досягнення стабільного фінансового стану шляхом використання функцій, принципів, інформаційних даних, налагодження взаємодії із зовнішнім оточенням.

Отже, основою управління підприємством є його спрямованість на покращення фінансового стану за умови покращення рівня інформаційного забезпечення, організаційної структури, використання інноваційних розробок. Відповідно до проаналізованих підходів можна відзначити, що управління підприємством є комплексом розроблених, реалізованих управлінських рішень спрямованих на ефективність діяльності підприємства. На нашу думку, управління підприємством є способом, методом організації роботи інших видів діяльності за умови використання управлінським апаратом принципів, функцій, інформаційного забезпечення, що гарантуватиме злагодженість діяльності підрозділів, сприятиме реалізації ефективних рішень, вирішенню ряду проблем.  

Література: 

1. Калюжна Н.Г. Система управління підприємством як предмет дослідження теорії організації [Електронний ресурс] / Н.Г. Калюжна // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2(20). – С. 51-54. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45700.

2. Ладунка І.С., Рибалка Т.М. Особливості економічного управління підприємством [Електронний ресурс] / І.С. Ладунка, Т.М. Рибалка // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 13. – С. 562-565. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-13/20-stati-13/1502-ladunka-i-s-ribalka-t-m. 

3. Лысенко О.А. Функциональные аспекты управления текущими затратами пассажирских пригородных железнодорожных компаний: автореф. дис. канд. экон. наук: спец. 08.00.05 / О.А. Лысенко. – M., 2006. – 23 с.

4. Яркіна Н.М. Управління підприємством як економічна категорія (теоретичні аспекти) / Н.М. Яркіна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – №1(76). – С. 130-136. 

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота