ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

22.12.2020 20:13

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Козінський Дмитро Миколайович, курсант 3-го курсу, факультету податкової міліції, Університет державної фіскальної служби України


Податковий потенціал країни визначається загальним економічним потенціалом. В свою чергу податки впливають на стан економіки, стан бюджетної системи, системи міжбюджетних відносин. Від податків цілком залежить здатність держави виконувати свої соціальні, економічні, правоохоронні, оборонні та інші функції. Податкова безпека держави є однією з найважливіших складових фінансової безпеки, без забезпечення якої практично неможливо вирішити проблему оптимізації рівня оподаткування.

Проте в Україні не створено нормативно-правову основу формування системи податкової безпеки держави. На сьогодні відсутня система показників, що характеризували б податкову безпеку держави, тому важливою є розробка такої системи [1, с. 23].

Вивчення суті та фундаментальних характеристик податкової безпеки викликає немалий інтерес, адже за рівнем податкової безпеки можна судити про податкову систему в цілому, аналізувати чи відповідає сума надходжень до бюджету інтересам держави, суб’єктів господарювання та суспільства загалом.

Провівши дослідження сутності «податкової безпеки» можна помітити, що вчені розуміють її як таку форму безпеки, яка має забезпечувати такі умови взаємодії держави, підприємницьких структур та особи, щоб був досягнутий принцип взаємної відповідальності суб’єктів господарювання.

Складність дослідження даного терміну полягає в тому, що автори по різному визначають властивості розглядуваної категорії [2, с. 9].

Як зазначають дослідники, по-перше, податкова безпека характеризує стан захисту інтересів платників та тих, хто розподіляє валовий внутрішній продукт через систему оподаткування. По-друге, це здатність системи вчасно виконувати свої функції та вчасно реагувати на будь які зміни. По-третє, вміння та спроможність реагувати на ризики та небезпеки, ліквідовувати, мінімізувати, приймати чи ігнорувати їх вплив на учасників податкової безпеки. З цього видно, що єдиного підходу на тлумачення поняття «податкова безпека» наразі не існує [3, с. 130].

Зазначимо, що податки не повинні змушувати людей і фірми витрачати більше часу і грошей на пошуки інвестиційного докладання своїх ресурсів, що начебто знижує тягар податків. Ефективність податків може бути розрахована шляхом співвіднесення витрат та результатів. Результатами можна вважати обсяг зібраних податків державою до бюджету, витратами – кошти на стягування цих податків. 

Проаналізувавши та дослідивши сутність податкової безпеки у співвідношенні з її властивостями, можна зазначити, що податкову складову фінансової безпеки держави можна охарактеризувати таким чином: як фактор ресурсного забезпечення (можливість наповнення бюджету); як інструмент впливу на економічні та соціальні процеси (регулююча функція податків); як фактор зворотного зв’язку та залежності держави від платників податків.

Податкова безпека передбачає передусім наявність ефективної податкової системи як основного і достатнього джерела бюджетних коштів:

– для здійснення державних функцій;

– для здійснення виваженої податкової політики, яка стимулює підприємницьку діяльність;

– для підтримки податкового тягаря на рівні, що сприятиме економічному зростанню.

На думку В. Іщенко «податкова безпека» – це частина фінансової безпеки держави, яка визначається наявністю сформованої податкової системи, оптимальним рівнем оподаткування, що забезпечує достатнє наповнення за рахунок податкових надходжень дохідної частини бюджету для виконання державою своїх функцій, а також забезпечує розвиток реального сектору економіки та соціальний захист населення» [4, с. 35].

Оцінка ролі оподаткування в системі фінансової безпеки визначається загальними принципами, критеріями та показниками фінансової безпеки. Виступаючи фактором фінансової безпеки, система оподаткування сприяє забезпеченню такого розвитку економіки, фінансової системи та фінансових відносин, за якого будуть сформовані відповідні фінансові умови та достатні фінансові ресурси для соціально-економічної стабільності, збереження цілісності і ефективності фінансової системи (грошово-кредитної, бюджетної, податкової тощо) та розвитку суспільства в цілому.

Способом оптимізації податкової складової фінансової безпеки держави може слугувати налагоджений податковий механізм як сукупність методів, які регламентують податкові відносини держави та платників податків. Важливою умовою забезпечення фінансової безпеки є побудова ефективної податкової системи та забезпечення ефективного запобігання податковій та економічній злочинності [5, с. 37].

Фінансова безпека виступає важливим інструментом забезпечення економічних та соціальних процесів держави. Податок є складовою внутрішньої будови та держави та є реалізатором будь яких державо-управлінських відносин. Однією зі складових частин загальної системи забезпечення економічної безпеки держави та гарантом реалізації нею функцій і потреб у соціально-економічній сфері є діяльність податкової міліції.

Податкова міліція є провідником цілеспрямованого державного впливу на життя суспільства, сприяє здійсненню його функцій щодо впливу на збереження і розвиток суспільної системи та державного регулювання суспільних процесів, а також забезпечення задоволення актуальних соціальних потреб суспільства в безпеці й порядку, і тим самим прямо впливає на поведінку і діяльність людей.

Податкова міліція у роботі визначена як правоохоронний орган, який здійснює свою діяльність у контексті державної податкової політики, що реалізується органами ДПС України, спрямовує свою діяльність на запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення, здійснює комплекс пошукових, антикорупційних заходів, а також діяльність, спрямовану на забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби [6, с. 359]. Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що сучасна податкова система як складова фінансової безпеки держави потребує оптимізації шляхом налагодження податкових механізмів у сфері відносин між державою та платником податків, а ефективне забезпечення задоволення актуальних соціальних потреб суспільства в безпеці і порядку можливе за умови діяльності уповноваженого на те правоохоронного органу (наразі – податкової міліції).

Список використаної літератури:

1. Бригінець О.О. Правове забезпечення податкової безпеки держави як структурного елементу фінансової безпеки України. Фінансова безпека України на сучасному етапі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ірпінь, 28 листопада 2016 року). Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. С. 23.

2. Романович Н.В., Дем’янчук О.І. Сутність поняття податкова безпека / Науковий блог Національного університету «Острозька академія». 06.02.2019. URL: . https://cutt.ly/AhOxwGL.

3. Голіков С.С. Сутність податкової безпеки. Економіка та держава. 2015. Випуск 9. С. 129-132.

4. Іщенко В. В. Податкова складова фінансової безпеки держави. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 37. С. 35-40.

5. Іщенко В.В. Оподаткування як фактор фінансової безпеки України. Автореф. дис. канд. економ. наук. Ірпінь, 2013. 37 с.

6. Юридична енциклопедія: Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: «Укр. енцикл.», 2003. Т. 5: П-С. 736 с.: іл.

________________

Науковий керівник: Бондарчук Віталій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансових розслідувань, Університет державної фіскальної служби УкраїниCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота