ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ В СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ В СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

25.09.2023 20:07

[4. Педагогічні науки]

Автор: Щербакова Марина Анатоліївна, викладач вищої категорії, старший викладач, Балаклійський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія"; Коробка Інна Анатоліївна, викладач першої категорії, Балаклійський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія", м. Балаклія, Харківська обл., Україна


Інклюзивна освіта – це процес навчання та виховання у ВНЗ, при якому всі студенти, незалежно від їх фізичних, психічних та інтелектуальних особливостей, включені до загальної системи освіти.

Психолого-педагогічний  супровід – це професійна діяльність викладачів, які взаємодіють зі студентами в освітньому середовищі, спрямована на створення соціально-психологічних умов для успішного навчання та психологічного розвитку.

Поняття «педагогічний супровід» з'явилося у вітчизняній науці відносно недавно. Частина фахівців вважають, що цей термін тісно пов'язаний з педагогічною підтримкою, але виступає як самостійний педагогічний інструмент, а ряд авторів дотримуються думки про те, що педагогічний супровід виступає як незалежне явище. Наголошується, що поняття педагогічної підтримки є первинним по відношенню до педагогічного супроводу. В даний час супровід розглядають у різних аспектах діяльності.

Виділяють:

- психолого-педагогічний супровід, під яким розуміється сукупність соціально-психологічної та педагогічної діяльності на основі певної методології, що забезпечує сучасну якість освіти;

- медико-педагогічний супровід, який передбачає застосування диференційованих підходів до виховання, навчання та проведення індивідуального оздоровлення та здійснення освітньою організацією комплексу заходів щодо профілактики захворювань, пов'язаних з навчальною діяльністю;

- валеолого-педагогічний супровід − це педагогічна діяльність, до якої включені всі учасники освітнього процесу, які здійснюють системи взаємопов'язаних заходів щодо підвищення компетенції педагогів, учнів та їх батьків у галузі збереження здоров'я;

- соціально-педагогічний супровід, під яким  розуміється система педагогічної взаємодії, що включає соціальні інститути навчальних закладів, соціальні проекти та програми розвитку учнів, управлінням виховним потенціалом суспільства у вирішенні проблем соціалізації .

 Психолого-педагогічний супровід інклюзивної освіти  у ВНЗ – це цілісна діяльність освітян, у т.ч.  практичного психолога, в рамках якої можуть бути виділені три обов'язкові взаємопов'язані компоненти:

1. Систематичне відстеження психолого-педагогічного статусу студента та динаміки його психічного розвитку у процесі навчання. Передбачається, що з перших хвилин знаходження студента в закладі освіти, починає конфіденційно збиратися та накопичуватися інформація про різні сторони його психічного життя та динаміку розвитку, що необхідно для створення умов успішного навчання та особистісного зростання. Для отримання та аналізу інформації такого роду використовуються методи педагогічної та психологічної діагностики. При цьому психолог має чіткі уявлення про те, що саме він повинен знати про студента, на яких етапах навчання діагностичне втручання дійсно необхідне та якими мінімальними засобами воно може бути здійснене. Він враховує також, що у процесі збирання та використання такої психолого-педагогічної інформації виникає безліч серйозних етичних і навіть правових питань.

2. Створення соціально-психологічних умов розвитку особистості студента та його успішного навчання. На основі даних психодіагностики розробляються індивідуальні та групові програми психологічного розвитку студента, визначаються умови його успішного навчання. Реалізація даного пункту передбачає, що освітній процес у навчальному закладі побудований за гнучкими схемами, може змінюватися і трансформуватися в залежності від психологічних особливостей тих студентів, які прийшли навчатися в цей заклад.

3. Створення спеціальних соціально-психологічних умов надання допомоги студентам, які мають проблеми у психологічному розвитку, навчанні. Даний напрямок діяльності орієнтовано тих здобувачів освіти, у яких виявлено певні проблеми з засвоєнням навчального матеріалу, соціально прийнятих форм поведінки, у спілкуванні з однолітками, психічному самопочутті та ін. Для надання психолого-педагогічної допомоги таким студентам повинна бути продумана система дій, конкретних заходів, які дозволяють їм подолати або компенсувати проблеми, що виникли.

Міністерством освіти України постійно здійснюється цілеспрямована діяльність щодо забезпечення громадянам з особливими освітніми потребами чи інвалідністю можливості здобуття вищої освіти. Здобуття вищої освіти абітурієнтом з особливими освітніми потребами чи інвалідністю зазвичай  починається із довузівської підготовки. Головною її метою є предметна підготовка до вступних іспитів та адаптація до навчання і життєдіяльності в незвичних умовах навчального закладу . Враховуючи те, що можливості доступу до освіти в осіб з особливими освітніми потребами чи інвалідністю та здорових громадян відрізняються (головним чином через нижчий рівень матеріального забезпечення та загальноосвітньої підготовки), законодавством України передбачено для них ряд пільг при вступі до ВНЗ . Так, згідно з умовами прийому до ВНЗ,  передбачено зарахування інвалідів І та ІІ груп та дітей-інвалідів віком до 18 років, яким не протипоказано навчання за обраним напрямом (спеціальністю) поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (при одержанні оцінок на вступних випробуваннях не нижче встановленого рівня). Крім того, приймальна комісія повинна розглядати питання про можливість зарахування до ВНЗ понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом на навчання за місцем проживання інвалідів, які не спроможні відвідувати навчальний заклад, а також зобов’язана створити умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною чи дистанційною формами.

Важливу роль у вихованні та навчанні молоді з особливими потребами відіграє позашкільна чи позааудиторна освіта. Розв’язання завдань щодо створення сприятливих соціокультурних, соціально-педагогічних умов для соціальної інтеграції дітей та молоді з особливими потребами є одним з актуальних аспектів соціально-педагогічної науки і практики. У сучасних дослідженнях наголошується на значенні соціально-педагогічної діяльності, як такої, що здійснюється з метою оптимізації виховних можливостей соціальних інститутів, активного залучення дітей та молоді до соціально-виховного середовища.

Таким чином, можна зробити висновок, що однією з умов комфортного навчання та готовності до професійної діяльності випускника є забезпечення рівного доступу всіх студентів до активного життя. Очевидно, що впровадження психолого-педагогічного супроводу є одним із структурних компонентів освітньої системи, що сприяють формуванню особистості кожного окремого студента. Результатом цього формування є сконструйована внутрішня готовність до усвідомленого та самостійної побудови свого професійного шляху.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Про освіту осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту) : Законопроект України.

2. Л. Ю. Байда Інвалідність та суспільство : навчально-методичний посібник .Київ, 2012. 216 с.

3. Лорман Т. Освіта дітей з особливими потребами: пошуки та перспективи. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі : практ. посіб. ; пер. з англ. К иїв: СПД-ФО Парашин І. С., 2010. 296 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота