РОЛЬ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

РОЛЬ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

26.04.2017 13:38

[Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці]

Автор: Лозоцька Катерина Сергіївна, студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ; Галаєва Людмила Валентинівна, кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ


Економіко-математичні методи являють собою сукупність прийомів, які ґрунтуються на теоретичному фундаменті математичних та економічних наук і основним призначенням яких є дослідження функціонування соціально-економічних систем та процесів. Основною метою таких досліджень можна визначити кількісну оцінку процесів у межах конкретної економічної системи.

 Визначення "економічна система" є значно містким. Так під економічною системою можна розуміти різні види господарюючих суб’єктів, множина яких охоплює: підприємства, організації, фінансово-промислові групи, територіально-адміністративні утворення тощо. В іншому визначенні економічні системи є системами суспільного виробництва і споживання матеріальних благ. Також економічну систему розглядають з позицій загальної теорії систем.

Традиційно розподіляють два класи економічних систем: системи, що функціонують на мікрорівні та системи макрорівня. Процеси, що відбуваються в економічних системах всіх рівнів є предметом дослідження щодо прийняття управлінських рішень. В зв’язку з цим основну задачу економіко-математичного моделювання можна сформулювати як визначення множини основних економічних показників господарюючого суб’єкту щодо конкретної специфіки, встановлення та обґрунтування зв’язків між ними та дослідження динаміки економічної системи у просторі цих показників з детальним аналізом причин та факторів, що визначають поведінку суб’єкту господарювання в ретроспективі. І наприкінці – визначення основних економічних важелів, що здатні на цій основі забезпечити бажаний результат функціонування системи на перспективу. 

Методика економіко-математичного моделювання може бути визначена наступною:

1. Проведення комплексного аналізу економічного процесу з позицій теоретичної економіки та практичного менеджменту. Результатом є формування законів взаємозв’язків у досліджуваному економічному процесі.

2. Встановлення основних елементів системи та формування мети функціонування. У разі, якщо система є багаторівневою і складною її розділяють на підсистеми за класами задач та функцій виконання. 

3. Вибір найбільш результативних факторів, кількісна оцінка яких дозволить у повній мірі встановити ефективність функціонування економічної системи. При цьому найбільш ваговим є вибір узагальненого показника – критерію ефективності. Вибір факторів повинен бути обґрунтований законами розвитку економічної системи та взаємозв’язками, що в ній склались.

4. Розробка математичної моделі системи. При цьому основним є визначення математичної інтерпретації задач. На даному етапі розробляють математичні залежності, які з певною мірою адекватності дозволять описати реальний економічний процес, а також здійснюють вибір економіко-математичних методів для ідентифікації системи. 

5. Практична реалізація моделі. Даний етап включає в себе дії пов’язані з числовими розрахунками реального об’єкту. 

6. Аналіз моделі і її модернізацію у відповідності з накопиченням даних. Отримані числові результати мають підтверджувати максимальну наближеність до реальних характеристик економічної системи. В зв’язку з цим необхідним є перевірка адекватності моделі при певному порогу імовірності, дослідження середніх значень та варіації помилок, відхилень параметрів моделі тощо. 

7. Отримання оптимальних значень системи. Оскільки числові значення моделі будуть змінюватись залежно від початкових умов моделювання, доцільним є зміна початкових параметрів системи та багатоетапні розрахунки по цих значеннях. У такому разі досліджується поведінка системи та її стійкість в різних умовах функціонування[1,c.408]. 

Основним при використанні економіко-математичного моделювання є чітке визначення задачі економічного дослідження. 

Групи задач ,які пов’язані з використанням економіко-математичного моделювання:

1. Задачі оптимізаційного направлення. При цьому доцільним є застосування методів лінійної та нелінійної оптимізації. А зокрема: задача побудови мережевих графіків виробництва, розробка оптимальних графіків операційного циклу підприємства, задачі розподілу ресурсів на мікро та макрорівні (в розрізі регіонального управління); транспортні задачі; задачі теорії ігор; задачі управління запасами; задачі теорії масового обслуговування.

2. Задачі імітаційного моделювання.

3. Задачі прогнозування.

4. Задачі розробки економічних комплексних оцінок: кластерний аналіз, експертні оцінки, багатовимірне «шкалування»[2,c.622].

Таким чином, як ми бачимо, застосування методів економіко-математичного моделювання є одним із найперспективніших напрямків економічних досліджень, що дозволяють не тільки оцінити процес з якісної сторони, а надати обґрунтовану кількісну оцінку функціонування економічних систем та процесів, що в них відбуваються. 
Література:

1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: навч. посіб. / В. В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

2. Вовк В.М., Математичні методи дослідження операцій в економіко- виробничих системах: Монографія – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 622с.


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота