ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

20.02.2019 12:17

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Дейнега Альона Олександрівна, студентка, Харківський національний університет будівництва та архітектури


Місцеве самоврядування - це форма публічної влади, що реалізується специфічними суб'єктами (територіальними колективами і сформованими органами), має особливий об'єкт (питання місцевого значення), та здійснюється на основі використання комунальної (муніципальної) власності [1].

Правовою основою місцевого самоврядування в Україні є Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», закони і підзаконні нормативно-правові акти, що приймаються на їх основі, а також акти органів місцевого самоврядування, що приймаються в рамках їх компетенції.

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.

Реформування місцевого самоврядування – це нагальна потреба для України. Це одна з тих реформ, які реально змінять країну. Мета реформи – зробити так, щоб кожна громада, село, селище, місто мали свій повноцінний бюджет, щоб кожен мешканець міг впливати на ухвалення рішень. 

Основними проблемами, на вирішення яких має спрямовуватися реформа місцевого самоврядування в Україні, є: значні регіональні диспропорції та поглиблення депресивності окремих територіальних громад і регіонів в цілому; недосконалість правового регулювання питань статусу територіальних громад і повноважень місцевих влад, а також неврегульованість функціонування місцевого самоврядування; недостатнє фінансове та матеріально-технічне забезпечення територіальних громад; низька якість життя громадян; неефективне управління власністю територіальних громад та система надання послуг населенню; недостатній професійний рівень посадових осіб органів місцевого самоврядування та висока плинність кадрів [2].

Сьогодні більшість територіальних громад через їхню надмірну подрібненість, слабку матеріально-фінансову базу неспроможні виконувати свої повноваження, тому Верховною Радою 05.02.2015 р. був прийнятий Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до якого сусідні міські, сільські і селищні ради в межах області можуть об’єднуватися в одну громаду, яка матиме визначений адміністративний центр з урахуванням якості й доступності публічних послуг [3].

Виходячи з наявних проблем територіальних громад, головною метою проведення реформи місцевого самоврядування має бути: створення законодавчого забезпечення умов для розвитку територіальних громад як життєздатних конкурентоспроможних соціально-економічних систем; надання місцевому самоврядуванню чітко визначеного  рівня державної підтримки, що забезпечить його функціонування як надійного та міцного фундаменту народовладдя, вагомого чинника економічного й соціального розвитку країни. 

Можна визначити напрями проведення реформи місцевого самоврядування в Україні для його розвитку та укріплення:

- внесення змін до Конституції України та Законів України «Про адміністративно-територіальний устрій України», «Про місцеве самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації» з метою забезпечення можливостей для формування повноцінних територіальних спільнот;

- внесення змін до Бюджетного кодексу України з метою врахування в бюджетному процесі інтересів різних категорій територіальних громад на основі диференційованого підходу;

- створення фінансової та матеріально-технічної бази для зростання добробуту місцевих громад;

- запровадження ефективних механізмів стимулювання розвитку депресивних територіальних громад та регіонів;

- вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів самоврядування;

- підвищення ролі асоціацій органів місцевого самоврядування у їх взаємовідносинах з вищими та центральними органами державної влади з метою більш ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування, захисту законних інтересів територіальних громад.

Отже, слід зауважити, що якою б не була стратегія і тактика проведення реформи місцевого самоврядування в Україні, її головна мета - це побудова ефективної системи місцевої публічної влади, яка забезпечить соціально-економічні потреби членів територіальної громади та комплексний розвиток відповідної території. 

Література:

1. О. Бориславська. Місцеве самоврядування як форма децентралізації та гарантія демократичного політичного режиму. // Вісник Львівського університету. Серія юридична . — 2011. Випуск 52

2. Основні стратегічні напрями реформування місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурса: http://www.kivadm.gov.ua/article/osnovni-strategichni-napryami-reformuvannya.html

3. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р., №157-VIII // ВВР-2015, №13.

_______________________

Науковий керівник: Касинюк Лариса Адамівна, доцент, Харківський національний університет будівництва та архітектуриCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота