ЗНАЧЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ ТА НА УКРАЇНУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ЗНАЧЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ ТА НА УКРАЇНУ

27.05.2019 14:01

[Секція 10. Світова економіка та міжнародні економічні відносини]

Автор: Польова Ольга Олександрівна, студентка 2 курсу, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Глобалізаційні процеси сьогодні стали невід’ємним елементом суспільного життя всіх країн світу та сприяють посиленню взаємозалежності їх національних економік і невидимому злиттю кордонів усіх держав.

Значна кількість науковців приділяли свою увагу дослідженню глобалізаційних процесів та їх впливу на світову економіку та Україну, зокрема такі вчені як: Ботвіна Н. О. [1],  Юрчишин В. [2], Снігир Л.П. [3], Федун І.Л. [4], Шевченко О.М [5] та інші.

Мета дослідження полягає в вивченні глобалізаційних процесів, переваг, недоліків та їхнього значення в економіці країн світу та в Україні зокрема.

Глобалізація суспільства включає у себе важливий процес транснаціоналізації, яка чинить вплив на розвиток національних економік, взаємопов’язуючи в єдину глобальну структуру ринки праці, капіталу, технологій, товарів та послуг [4, c.71]. Жодна держава не в змозі раціонально формувати і реалізовувати економічну стратегію розвитку, не враховуючи пріоритети та норми поведінки основних учасників світогосподарської діяльності [3, с.33].

Дослідження процесів глобалізації економіки дають можливість виокремити такі її найсуттєвіші риси:

1) інтернаціоналізація господарського життя;

2) міжнародна економічна інтеграція, відкритість національних економік;

3) зростаюча роль транснаціональних корпорацій (ТНК) 

4) зміна ролі держави в розвитку національних економік.   

Основними позитивними рисами впливу глобалізації на економіку є: підвищення ефективності світового господарства, економічного і соціального прогресу людства, поглиблення спеціалізації та міжнародному поділу праці, економії на масштабах виробництва, зростання значення міжнародних торговельних угод, залучення іноземних інвестицій, розширення можливості використання досягнень світової науки і техніки, розв’язання екологічних проблем та пов’язаних з подоланням бідності країн та їх населення.

Доцільно виокремити також і негативні сторони глобалізації: нерівномірний розподіл зростання світового доходу між різними країнами, що посилює рівень безробіття і корупції; економічна, фінансова та політична експансія розвинених країн; збільшення нелегальної імміграції у високорозвинені країни та інші.

Розглянемо KOF-індекс глобалізації, що дозволяє побудувати рейтинг країн за ступенем залученості у глобальні потоки (табл. 1). 
Як видно з наведених даних табл. 1, загальний індекс глобалізації у 2017 р. за системою KOF для України склав 70,24 (100 балів – максимальна оцінка) та зайняла 45-ту позицію в рейтингу серед 193 держав світу. 

Звичайно, кожна країна може і повинна розвивати двосторонні і багатосторонні зв’язки, розширювати економічні стосунки і торгівлю з різними країнами. Для України безумовним пріоритетом залишається євроінтеграційний напрям розвитку, і те, на скільки і як швидко країна зможе просуватись у вказаному напрямі, слугуватиме й критерієм її цивілізованості [2, c.195]. Для країни важливо якнайшвидше включатись в мережі глобального виробництва, торгівлі, фінансів, що дозволить країні запобігти витісненню на периферію світових тенденцій. Тому пріоритетним завданням має стати наближення вітчизняної економіки до рівня провідних країн світу шляхом активізації інноваційного процесу, підвищення стимулів до праці, покращення інвестиційного клімату, адаптації законодавства до сучасних умов господарювання, всебічної підтримки підприємництва [1, c.32].

Література: 

1. Ботвіна Н. О. Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на економічну безпеку України / Н. О. Ботвіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 16. – № 1. – С. 28-33.  

2. Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна. / Наук. ред. В. Юрчишин. – Київ: Заповіт, 2018. – С. 202. 

3. Снігир Л.П. Проблеми та перспективи глобалізації міжнародних економічних відносин // [Електронний науково-практичний журнал Інфраструктура ринку] – 2018. – Випуск 22. –  С. 292.

4. Федун І.Л. Економічна глобалізація та формування міжнародних виробничих мереж / Генералов О.В // [Електронне наукове фахове видання Економіка та суспільство] – 2018. – № 15 – С. 973.

5. Шевченко О.М. Глобалізація та аналіз її впливу на економічні процеси в Україні / Солод В.С. // Науковий журнал Молодий вчений  – 2017. – № 10 (50) –С.1156.

_______________________

Науковий керівник: Саєнко Олександр Сергійович, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота