ЗМІСТ ОСВІТИ У ПАРАДИГМІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ЗМІСТ ОСВІТИ У ПАРАДИГМІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

25.09.2019 13:43

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ахновська Інна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса


Нову роль і місце людського капіталу у суспільстві розкриває сьогодні економіка знань. В умовах нестабільного економічного середовища саме знання залишаються тим ресурсом, який забезпечує інноваційний розвиток держави. Під економікою знань будемо розуміти етап розвитку інституціональної економіки, де одним з основних факторів виробництва є інтелект [1].

Зміст освіти детально описували у своїх працях такі науковці, як В. Лєдньов, Н. Мойсеюк, Є. Рапацевич, Ю. Фокін, І. Малюкова та інші. У багатьох наукових працях «зміст освіти» визначається в контексті його результата, як процес передачі знань, умінь, навичок, що свідчить про «об’єкт-суб’єктну» взаємодію учасників навчального процесу. В інших визначеннях надається пріоритет саморозвитку і самореалізації людини в процесі освітньої діяльності. У такому випадку той, хто навчається є активним суб’єктом освітнього процесу і реалізує «суб’єкт-суб’єктну» взаємодію. У будь-якому випадку, слід відрізняти поняття «зміст освіти», тому дослідження є актуальним.

В.С. Ледньов виділяє декілька рівнів змісту освіти: перший рівень – зміст освіти в цілому; другий рівень – зміст освіти відповідно основним ступеням навчання (базова школа, профтехосвіта, середня спеціальна освіта, вища освіта); до нього ж відноситься і зміст наскрізних галузей освіти (загальної, технічної, спеціальної); третій рівень – зміст циклів навчальних курсів (предметів); четвертий рівень – зміст теоретичного і практичного навчання, а також навчання по кожному з навчальних курсів (предметів) [2].

Відомі теорії змісту освіти аналізує Н.О. Брюханова [3], зокрема, це: матеріальна (енциклопедична орієнтація); формальна (розвиток усіх здібностей людини); утилітарна (індивідуальна й суспільна діяльність),  педоцентрична (інтереси учнів);  проектна (інтеграція); проблемно-комплексна теорія (кейси); екземпляризм (фокусне навчання); функціонального матеріалізму (світоглядний підхід); структуралізму (приклади).

Таким чином, поняття «освіта» та «зміст освіти» мають різне значення. «Зміст освіти» є дещо вужчим поняттям, має історичний характер і визначається цілями та завданнями освіти на певному етапі розвитку суспільства. Аналіз наукової літератури з цієї проблеми дозволяє визначити, що змістом освіти є:

1) зміст процесу прогресивних змін і якостей особистості; 

2) частина культури, соціального досвіду суспільства, яка використовується в навчальному процесі для вирішення завдань навчання, виховання і розвитку особистості; 

3) педагогічно адаптована система знань, умінь і навичок, досвіду творчої діяльності й емоційно-ціннісного відношення до світу; 

4) один із факторів економічного й соціального прогресу, орієнтований на забезпечення самовизначення кожної особистості, створення умов для її самореалізації, розвитку суспільства, зміцнення й удосконалення правової держави; 

5) спеціально відібрана й визнана суспільством (державою) система елементів об'єктивного досвіду людства, засвоєння якого необхідно для успішної діяльності індивіда у вибраній їм сфері суспільно-корисної практики; 

6) структурно упорядкована педагогічною технологією відповідно до цілей освіти сукупність змістів навчання з окремих навчальних одиниць в межах даної педагогічної системи. 

Література:

1. Ахновська І.О. Теоретичні засади формування освітнього середовища в контексті економіки знань / І.О. Ахновська // Економіка і організація управління. - №3. – 2018. – С. 26-34.

2. Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. - 2-е изд., перераб.- М.: Высш. шк., 1991. - 224с.

3. Брюханова Н.О. Зміст освіти: аспекти вивчення / Н.О. Брюханова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2007. – № 18-19. – С. 57–68.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота