ОРГАНІЗАЦІЯ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ РЕГІОНУ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ОРГАНІЗАЦІЯ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ РЕГІОНУ

24.11.2023 10:34

[1. Економічні науки]

Автор: Тесленок Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту НУ «Запорізька політехніка»; Кривоног Валерія Евгенівна, магістр гр. ФЕУ-512м НУ «Запорізька політехніка»


ORCID: 0000-0002-8495-5167 Тесленок І.М.

ORCID: 0009-0000-8297-8392 Кривоног В.Е.

Організація адаптивної системи управління промисловим комплексом регіону є важливим завданням для забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможності даного сектору економіки. Адаптивна система управління передбачає врахування змін у зовнішньому середовищі та швидке реагування на них, а також здатність пристосування. Основні етапи організації адаптивної системи управління промисловим комплексом регіону включають:

1. Аналіз зовнішнього середовища: визначення основних факторів, які впливають на промисловий комплекс регіону, таких як економічні, політичні, соціальні та технологічні. Для цього проводяться дослідження, аналіз тенденцій розвитку галузей промисловості, оцінка конкурентоспроможності та потенціалу регіону.

2. Визначення стратегії: на основі аналізу зовнішнього середовища формулюються стратегічні цілі та завдання для промислового комплексу регіону. Стратегія повинна враховувати потенціал регіону, його переваги та недоліки, а також потреби ринку та споживачів.

3. Організація структури управління: встановлюються механізми взаємодії між різними рівнями управління, створюються команди та робочі групи для реалізації стратегії. Важливо також забезпечити ефективну комунікацію та обмін інформацією між всіма учасниками системи управління.

4. Впровадження механізмів контролю та оцінки: для забезпечення ефективності системи управління необхідно встановити механізми контролю за виконанням стратегічних цілей та оцінки результатів. Це може бути здійснено за допомогою ключових показників продуктивності, аудиту та моніторингу.

5. Постійне вдосконалення: адаптивна система управління передбачає постійне вдосконалення та корекцію стратегії на основі отриманих результатів та змін у зовнішньому середовищі. Важливо враховувати нові технології, тренди та потреби ринку, а також забезпечувати навчання та розвиток персоналу[5].

Організація адаптивної системи управління промисловим комплексом регіону допоможе підвищити ефективність його функціонування, забезпечити стале зростання та розвиток, а також зберегти конкурентоспроможність на ринку. Ми приходимо до висновку, що управління регіональним промисловим комплексом підпорядковується загальним економічним законам, аналогічно іншим сферам. Однак, ці закономірності розкриваються по-різному в залежності від конкретних соціально-економічних, ландшафтних і природних умов, які притаманні для даного регіону. Для того, щоб вивчити промисловий комплекс регіону з системного підходу і розуміти зміни, які відбуваються з часом, необхідно аналізувати різні типи зв'язків між суб'єктами комплексу. За такого підходу об'єкт управління розглядається як складна динамічна система, що складається з безлічі пов'язаних функціонально і взаємодіючих між собою підсистем [2].

Дослідження перехідних процесів в управлінні регіональним промисловим комплексом є особливо важливим в сучасних умовах. У минулому, за часів планової економіки, управління і функціонування промислового комплексу були стабільними, тому проблемам дослідження управлінських процесів у часи трансформації економіки регіону не відводилася належна увага. У зв'язку зі зміною умов, зміни показників системи регіонального промислового комплексу можна розглядати як перехідні процеси в діяльності об'єкта управління. Такі процеси відображаються на характеристиках ефективності функціонування системи [3].

На регіональному рівні спостерігається більш конкретне розподіл функцій між державним та господарським управлінням, при цьому органи господарського управління відрізняються значним різноманіттям. Особливо це стосується різних видів асоціацій, спілок, акціонерних товариств. Відповідні управлінські структури здійснюють функції як галузевої, так і міжгалузевої взаємодії господарюючих суб'єктів.

Отже, для досягнення економічної ефективності виробництва та подолання кризи в промисловості потрібно розробити ефективну систему управління регіональним промисловим виробництвом, а також поліпшити економічний механізм шляхом державного регулювання та вдосконалення економічних відносин між партнерами ПК.

Література:

1. Захарін С.В. Стратегія підвищення інвестиційної привабливості економіки України для іноземного капіталу / С.В. Захарін// Фінанси України. К., 2020. №12, С. 87-94.

2. Іщук Я.В. Економічна сутність видів економічної діяльності та завдання їх статистичного вивчення / Я.В. Іщук // Економіка та підприємництво. [Зб. наук. праць молодих вчених та аспірантів]. Вип. 7. К.: КНЕУ, 2021, С. 265-275.

3. Качан Є.П. Розміщення продуктивних сил України Розміщення продуктивних сил України: Підручник/ Є. П. Качан, М. О. Ковтонюк, М. О. Петрига та ін.; за ред. Є. П. Качана.  К.: Вища шк., 2018, 375 с.

4. Мерзляк А.В. Механізми державного управління іноземними інвестиціями: Монографія. К.: Вид-во УАДУ, 2022. 300 с.

5. Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток України (теорія та практика суспільно-географічного дослідження): автореф. дис. д-ра геогр. наук: 11.00.02 [Електронний ресурс] / Г.П. Підгрушний; НАН України. Ін-т географії. К., 2007. 40 с. укp. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07pgpsgd.zip.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота