ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

11.10.2014 14:40

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Тульська Юлія Віталіївна, студентка Дніпропетровської державної фінансової академії


Розвиток світової і української економіки тягне за собою підвищення конкуренції на більшості міжнародних і національних ринках. А це потребує, перш за все, застосування сучасних підходів, принципів, ефективних методів, інструментів в управлінні підприємством для забезпечення його успішного функціонування в конкурентному ринковому середовищі.

Питанням особливостей управління підприємствами та їх функціонування в умовах ринку присвячені праці таких вчених, як О.В. Васюхина, О.Є. Кузьміна, И.Н. Герчикової, В.В. Гончарова, Г.С. Іванової, С. Опацької, В.Г. Шинкаренко та ін [3].

Аналіз вивчення літературних джерел показав, що в ході еволюції теорії і практики менеджменту в процесі особливостей управління підприємством, на перший план висувались то одні, то інші проблеми. Так, в 50-60-ті роки в центрі уваги перебувала організаційна структура управління. В 60-70-ті роки – відпрацьовувалися питання стратегічного планування. З початку 80-х років для провідних західних підприємств був характерний перехід від стратегічного планування до стратегічного управління . Порівняно новим етапом в розвитку менеджменту стало поєднання теорії управління та теорії маркетингу, що поклало фундамент для становлення ринкової концепції управління підприємством за сучасних умов господарювання [3].

Виявлення ефекту від особливостей системи управління промисловим підприємством відрізняються високою складністю, що обумовлено їх подвійною роллю. По-перше, управлінська праця забезпечує організацію спільної праці. Іншим боком об’єкта застосування зусиль управлінської праці є використання системи управління з метою забезпечення її нормального функціонування та розвитку[2].

В системі ринкових відносин в Україні важливе значення має здатність підприємств пристосуватися до нових умов господарювання. Це висуває на перше місце розв’язання завдань із забезпечення організаційно-економічної стійкості і конкурентоспроможності підприємства у зовнішньому середовищі.

У всіх промислово-розвинених країнах діє принцип – виробляти лише те, що потрібно, коли потрібно і стільки, скільки потрібно. Такий принцип вимагає адаптації підприємств до умов випуску продукції невеликими партіями з частими змінами асортименту і в дуже широкому діапазоні. З огляду на це можна виокремити основні особливості в завданнях оперативного управління на промислових підприємствах, продиктовані ринковою кон’юнктурою[1]:

- вдосконалення методів підготовки і ухвалення рішень в оперативному управлінні виробництвом на основі розроблення і впровадження інформаційних систем управління;

- вдосконалення методів оперативного планування виробництва з використанням маркетингової інформації про ринок, ефективного використання всіх видів ресурсів;

- розроблення методів регулювання виробничого процесу для досягнення координації всіх підрозділів з виготовлення конкурентоспроможної продукції. 

Об’єктивним в сьогоднішньому відставанні підприємств в підготовці до переходу на ринкові відносини відзначилась затримка щодо розробки і прийняття відповідних державних нормативно-законодавчих актів, їх обмеженість та нестабільність. Саме тому, більшість підприємств, а особливо ті, що ще перебувають в державній власності, не поспішають розробляти адаптаційні моделі поведінки і не усвідомлюють, що структурні зрушення в економічному житті країни по-перше, незворотні; по-друге, системні, тобто деформують традиційні цілі господарюючих об’єктів, перетворюють зовнішнє середовище, змушують переосмислювати ціннісні характеристики відносин об’єктів; в-третіх, є слабо регульованими [3].

Таким чином, в результаті дослідження особливостей управління сучасними підприємствами, було з’ясовано, що організація управління потребує цілеспрямованої адаптації підприємств, що існують на ринку. В основі їх невдач як суб’єктів підприємницької діяльності є те, що системи управління в більшості спрямовані не на аналіз зовнішньої обстановки, а лише на вирішення певних внутрішніх проблем.

Однією з особливостей управління підприємством є вдосконалення його організаційно-економічного механізму, що спрямоване на вирішення завдань оперативного, поточного і стратегічного управління, заснованих на здійсненні дослідження ринкового середовища і внутрішніх можливостей підприємства на базі інформаційних технологій, прийняття управлінських рішень для досягнення конкурентних переваг на ринку [1].
Література:

1. Боковець В.В. Удосконалення системи управління сучасним промисловим підприємством / В.В. Боковець, О.М. Романюк // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. -2013.-№1(14).- С.167-173

2. Верба В. А. Управління  розвитком  компанії :  навч.  посібн.  /  В. А.  Верба, О. М. Гребешкова. – К. : Вид-во КНЕУ, 2011. – 482 с.

3.Таран-Лала О.М. Особливості дослідження питань з управління підприємствами на сучасному етапі розвитку економіки України / О.М. Таран-Лала // Теория и практика управления.-2010.-№5.-C.59-64

____________________

Науковий керівник – Фещенко Ольга Михайлівна – к.т.н., доцент кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії.допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014