РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

01.12.2015 20:23

[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Автор: Нетяга Максим Ігорович, студент Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


Україна здійснює складний демократичний перехід до політично організованого, відповідального суспільства нової якості, в якому поступово підвищується рівень ділової активності та політичної участі громадян, забезпечення їхніх прав і свобод, формується нова структура соціального простору. Головною передумовою демократичного розвитку нашої країни є становлення та успішний розвиток інститутів  громадянського суспільства, про що наголошується у Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. 

Місцеве самоврядування як обов’язкова складова будь-якої демократичної держави є першоосновою в справі формування громадської ініціативи. З цієї точки зору місцеве самоврядування розглядається не тільки як складова публічної влади, а й передусім як явище суспільного життя і стратегічно важливий ресурс для розвитку громадянського суспільства.

Однак на сучасному етапі в Україні система місцевого самоврядування не відповідає потребам суспільства, про що свідчать: недостатня спроможність органів місцевого самоврядування створювати та підтримувати сприятливе життєве середовище, в якому людина мала б усі можливості для розвитку; неналежна відкритість та прозорість діяльності; недовіра населення. За цих умов все більшої значущості і гостроти набуває «проблема вибору», в аспекті визначення механізмів підвищення ступеню участі населення в управлінні  суспільними справами та прийнятті управлінських рішень.

Ідея громадянського суспільства, яка постає гарантом захисту його громадян від втручання державних інститутів у їхнє приватне й особисте життя потребує, на нашу думку, обов’язкового конституційного закріплення, ураховуючи, зокрема, особливості, суперечливості та складності перехідного суспільства, яким є сучасна Україна, коли, з одного боку, виникає необхідність зміцнення регулювальної ролі самої держави, а з іншого – розбудови громадянського суспільства, що фактично передбачає роздержавлення суспільних інститутів, реального зменшення державного впливу на них. Слід зазначити також, що задекларована в Конституції правова соціальна демократія – це намір, політичний ідеал до якого прагне українське суспільство. Однак на практиці умови реалізації цієї мети в Україні залишаються несприятливими. Наявне законодавче поле, а також нормативні положення чинного Закону України „Про об’єднання громадян” застарілі та суперечать загальновизнаним демократичним стандартам Європейського союзу щодо розвитку громадянського суспільства, стримують і гальмують ефективність діяльності неурядових організацій. Як пасивну та безконтрольну позицію Уряду України характеризує процес створення, наприклад, громадських рад при органах виконавчої влади. Нагальною є необхідність удосконалення законодавчої бази, механізму контролю за прийнятими рішеннями та розробки стратегії системного державного сприяння щодо реального розвитку інституті громадянського суспільства. 

Становлення в Україні громадянського суспільства нерозривно пов’язане з розвтком місцевого самоврядування. Останнім часом усе більшої підтримки серед науковців отримує думка про те, що однією з основних інституцій, здатних потужно впливати на процес формування громадянського суспільства, є саме місцеве самоврядування, яке має широкий набір організаційних форм залучення населення до управління громадськими справами. Саме на рівні місцевого самоврядування виявляється одна з найважливіших форм екзистенції людського буття, яка знаходить свій прояв у громадянській самодіяльності, самовираженні особистостей та їх територіальній організації. В цьому аспекті місцеве самоврядування, первинним і активним суб’єктом якого виступають жителі певної території, у рамках якої реалізується комплекс важливих устремлінь людини, служить найважливішим чинником становлення й відтворення громадянського суспільства. 

Процеси розвитку місцевого самоврядування і громадянського суспільства взаємопов’язані. Існує взаємозалежність громадянського суспільства і місцевого самоврядування. З одного боку, затребуваність місцевого самоврядування пов’язана з рівнем розвитку громадянського суспільства. З іншого – розвиток системи місцевого самоврядування і буде означати формування громадянського суспільства. Місцеве самоврядування відіграє важливу роль у становленні громадянського суспільства в Україні, і є при цьому одночасно й механізмом його формування, і його невід’ємною частиною. Залучення членів місцевого співтовариства у процес прийняття суспільно значущих рішень – один з важливих механізмів реального здійснення народовладдя.

Органи місцевого самоврядування – індикатор громадської думки, канал зворотного зв’язку держави з населенням. Вони повинні інформувати органи державної влади про конкретні інтереси громадян, задоволення яких можливо лише силами держави. Вони мають право звертатися з різними ініціативами, для реалізації яких необхідна державна підтримка. Однією з найважливіших складових місцевого самоврядування є безпосередня участь населення в управлінні, а також право контролю за діяльністю влади з боку жителів.

Серед основних завдань, які стоять перед Україною, є необхідність підвищення рівня залучення громадян до процесу прийняття рішень. Часто громадяни не розумі¬ють своїх прав та обов’язків і, як наслідок, вони не в змозі висловлювати свої думки з приводу діяльності органів публічної влади. Залучення ж громадськості до вироблення та впровадження політики сприяє посиленню ролі громадян в демократичних перетвореннях держав. Участь громадськості збільшує прозорість процесу прийняття рішень, а також підвищує відповідальність посадових осіб перед своїми виборцями.
Список використаних джерел:

1. Тесленко В. В. Становлення громадянського суспільства в Україні: реальний стан та перспективи розвитку / В. В. Тесленко // Соціальна педагогіка: теорія та практика.—2013.—№3. — С. 96–102. — [Режим доступу]: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spttp_2013_3_14.pdf.

2. Cергєєва О.В. Місцеве самоврядування України у процесах становлення громадянського суспільства / О.В.Сергєєва // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. – 2012. – Вип.2. —С.279–285.

3. Сторчак Н.А. «Громадівська» сутність місцевого самоврядування / Н.А.Сторчак // Роль права та закону у громадському суспільстві : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р. – Одеса : «Причорноморська фундація права», 2012. – С.90–96

4. Сергєєва О.Р. Місцеве самоврядування у процесах демократизації суспільства в Україні / О. Р. Сергєєва // Економічний нобелівський вісник. –2014. – №1(7). – С.400–406.

5. Євтушенко О.Н. Місцеве самоврядування – інститут громадянського суспільства та демократичної політичної системи / О.Н. Євтушенко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – Випуск 21. – С. 66–70.

________________________


Науковий керівник: Наливайко Лариса Романівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота