ШАХРАЙСТВО У СФЕРІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ - Наукова спільнота

Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

ШАХРАЙСТВО У СФЕРІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

29.06.2016 12:27

[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура]

Автор: Клименко Ольга Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу досліджень проблем злочинності у сфері службової діяльності та корупції Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України


Туризм є масовим явищем, що посідає важливе місце в житті світового суспільства. Основна увага в дослідженнях явищ та процесів, пов’язаних з туризмом, приділяється питанням економіки та організації, однак вивчення правових аспектів функціонування туризму є не менш актуальним. Для кращого розуміння основних функцій, які виконує туристична галузь у культурно-історичному та соціально-економічному розвитку суспільства й умов її функціонування необхідно засвоїти основні теоретичні поняття, якими вона оперує, та їх визначення [1, с. 75]. У сфері туризму використовується безліч понять, визначення яких наводяться перш за все в нормативних актах міжнародних організацій [2, с. 17]. На підставі понятійного апарату міжнародних актів формується вітчизняне законодавство. Зокрема, відповідно до чинного законодавства, туризм – це тимчасовий виїзд особи з мiсця постiйного проживання в оздоровчих, пiзнавальних, професiйно-дiлових чи iнших цiлях без здiйснення оплачуваної дiяльностi в мiсцi перебування [3]. У науковій літературі туризм визначається, як високорентабельна галузь економіки і важливий засіб культурного розвитку людей, що забезпечує зайнятість населення, збільшує валютні надходження, здійснює захист законних прав туристів та суб’єктів туристичної діяльності [4, с. 3].

На сучасному етапі розвитку нашої країни, в умовах реформування системи правоохоронних органів, спостерігається стрімкий ріст злочинності, де особливу небезпеку становить організована злочинність. Виникнення, існування, поширення та відтворення організованої злочинності насамперед обумовлюється загостренням суперечностей розвитку суспільства у період ринкової трансформації. Ці суперечності являють собою основні криміногенні фактори, що обумовлюють існування й відтворення організованої злочинності [5, с. 238]. 

Значного поширення набули й злочини безпосередньо пов’язані з наданням туристичних послуг. Туристичні послуги – це діяльність суб’єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортному, інформаційно-рекламному обслуговуванню, а також послуг закладів культури, спорту, побуту, розваг і т.д., спрямовані на задоволення потреб туристів [4, 18]. Комплекс туристичних послуг, благ та товарів, що забезпечують реалізацію мети подорожі є туристичним продуктом [6, 38]. Чільне місце серед злочинів у сфері надання туристичних послуг займає вчинення заздалегідь підготовлених шахрайських дії, вчинених організованими групами.

Злочинність у сфері надання туристичних послуг характеризується складністю схем обману, а також маскуванням під укладення і виконання легальних цивільно-правових договорів, фінансові операції за якими охоплюють значні кошти. Зазвичай, за умисне невиконання зобов’язань про надання туристичних послуг на юридичну особу формально покладається лише цивільно-правова відповідальність, завдяки якій винні особи переважно уникають кримінальної відповідальності. Маскування шахрайств, вчинених при наданні туристичних послуг, під цивільно-правові угоди сприяє латентності злочинності у цій сфері. Одними з чинників зростання злочинності у цій галузі є недосконалість вітчизняного законодавства.

З метою забезпечення належного кримінально-правового реагування та дієвої протидії злочинності у сфері надання туристичних послуг, з-поміж іншого, потребують удосконалення Закон України «Про туризм» та Кримінальний кодекс України. 

Зокрема, у Законі України «Про туризм» від 15 вересня 1995 року, в контексті відповідальності суб’єктів господарювання, не розглядаються поняття «обман», «злочин», «шахрайство», «кримінальна відповідальність», що в сучасних умовах, виступає одним із детермінантів злочинності у сфері надання туристичних послуг. На жаль, у цьому нормативно-правовому акті основна увага приділяється питанням цивільної відповідальності (зокрема, про неї безпосередньо йдеться у ст. 15 «Фінансове забезпечення відповідальності туроператора та турагента» [7, с. 85] та у ст. 32 «Цивільно-правова та інші види відповідальності суб’єктів туристичної діяльності») [7, с. 185]. Така побудова галузевого Закону ускладнює забезпечення належного кримінального-правового реагування правоохоронних органів на вчинення замаскованих під цивільно-правові угоди шахрайства у цій сфері.

Крім того, слід мати на увазі, що досліджуваний нами вид шахрайства особливий. Наразі він хоча прямо й не передбачений на законодавчому рівні, але кримінальна відповідальність за його вчинення може наставати в межах загальних або спеціальних норм про шахрайство, при цьому існують тенденції щодо криміналізації таких діянь, як «незаконна туристична діяльність» та «умисне невиконання зобов’язань перед туристами». На наш погляд, для досягнення позитивних результатів у сфері надання туристичних послуг необхідне удосконалення ст. 190 Кримінального кодексу України шляхом доповнення її положеннями (кваліфікуючими ознаками) про значну кількість потерпілих чи вчинення діяння щодо осіб похилого віку, або про умисне невиконання договірних зобов’язань у сфері підприємницької діяльності тощо.
Список використаних джерел:

1. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: [підручник] / Т.Г. Сокол – К.: Грамота, 2006. – 264 с.

2. Волошин М.І. Правові основи туристичної діяльності: [навч. посіб.] / М.І. Волошин – М.: Радянський спорт, 2002. – 424 с.

3. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 р. № 324/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80/page

4. Кіріяджи В.В. Правове регулювання галузей турбізнесу : [навч. посіб.] / Кіріяджи В.В. – Донецьк: ДІТБ, 2001. – 339 с.

5. Кальман О.Г. Проблеми протидії злочинності : [підручник] / О.Г. Кальман, І.М. Козьяков, В.М. Куц, Б.В. Лизогуб, С.С. Мірошниченко, О.М. Подільчак, О.М. Толочко, М.С. Туркот. – Харків: ТОВ фірма «Новасофт», 2010. – 352 с.

6. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг: / О.О. Любіцева – К.: „Альтерпрес”, 2002. – 436 с.

7. Науково-практичний коментар до Закону України «Про туризм» / А. Т. Матвієнко, І. В. Приянчук, М. А. Лесик, В. В. Андрейцев. – К. : Науково-дослідний інститут туризму та курортів, 2006. – 212 с.допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014