УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

27.03.2018 13:46

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Фурлет Андрій Олександрович, магістрант групи ОО-16МЗ, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький


Побудова ефективної та конкурентоспроможної національної економіки передбачає необхідність проведення системної реформи управління фінансами, спрямованої на досягнення стратегічних цілей розвитку держави. На сьогодні система управління державними фінансами не повною мірою відповідає вимогам часу. Низький рівень використання регламентів і процедур внутрішнього контролю та аудиту в органах державної влади негативно впливає на ефективність їх діяльності.

Серед основних завдань Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки [1] –  запровадження дієвої системи планування та оцінювання виконання державного бюджету, посилення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів щодо підвищення ефективності державних видатків, підвищення рівня управлінської підзвітності та ефективності внутрішнього контролю та аудиту в органах влади на центральному та місцевому рівнях. Для ефективного виконання бюджету забезпечуватиметься розвиток таких складових частин системи управління державними фінансами: державний внутрішній фінансовий контроль; державний фінансовий контроль; незалежний зовнішній фінансовий контроль; підвищення рівня прозорості та підзвітності, застосування інформаційних технологій в управлінні державними фінансами.

В Україні продовжується процес реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (IPSAS). З 2017 року набрав чинності новий план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. Контроль фінансової звітності на рівні конкретно взятої бюджетної установи передбачає: звірку даних бухгалтерського обліку; дослідження на предмет правильності закриття рахунків доходів і витрат, меморіальних ордерів, перенесення даних з меморіальних ордерів до книги «Журнал-головна» та регістрів аналітичного обліку; перевірку правильності складання фінансової звітності та звіряння відповідності даних звітності про виконання бюджетів і фінансової звітності.

Модернізація системи управління фінансами передбачає підвищення якості, повноти та достовірності даних, на основі яких приймаються управлінські рішення. Міністерством фінансів планується удосконалити процес складання фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів з використанням сучасних інформаційних технологій. Буде забезпечено перехід розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів до складання фінансової звітності та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі із застосуванням повного пакета національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Для обміну інформацією між Міністерством фінансів, органами Казначейства та іншими суб’єктами державного сектору та консолідації фінансової звітності з використанням баз даних та інформаційних систем буде створено інтегровану інформаційно-аналітичну систему. [1]

Україна перебуває у процесі впровадження державного внутрішнього фінансового контролю відповідно до зобов’язань, взятих в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. [2] Однак прогрес у впровадженні державного внутрішнього фінансового контролю до сьогодні залишається недостатнім. 

З метою посилення централізованого аудиту та зменшення використання зовнішніх механізмів контролю у жовтні 2015 року Державну фінансову інспекцію було реорганізовано у Державну аудиторську службу. Слід зазначити, що ефективність внутрішнього аудиту забезпечується тоді, коли керівництво зосереджується не тільки на внутрішньому контролі, а й несе повну відповідальність за управління наявними коштами. Досвід показує, що процес забезпечення дієвості системи внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю повинен регулюватися органом державної влади, що виконує координаційну роль. Таким органом є Міністерство фінансів України. 

Адаптація контролю за веденням бухгалтерського обліку і складанням фінансової звітності бюджетних установ до нових підходів в умовах модернізації системи управління фінансами сприятиме більш раціональному використанню бюджетних коштів. Організована належним чином система контролю сприятиме забезпеченню повноти відображення достовірної інформації в обліку та фінансовій звітності, законності та ефективності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна. 

Література:

1. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80.

2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

_______________________

Науковий керівник: Лисенко Алла Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота