ЕТАПИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ НА БАЗІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНИ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ЕТАПИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ НА БАЗІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНИ

22.11.2016 13:00

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Вещицкая Ірина Ігорівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»


Формування ринкової економіки в Україні розпочалося з відтворенням ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. Це має відбуватися за схемою, яка враховує економічні, політичні, історичні та психологічні особливості, характерні для нашої країни.

Передусім зазначимо, що Україна ніколи не мала високорозвинених товарно-грошових відносин. Становлення їх по суті розпочалося після скасування кріпацтва в 1861 р. і відбувалося на фоні значних феодальних пережитків. Значним було втручання держави в економіку.

Комерціалізація інновацій і наукових розробок, отже, має також недавню історію, також як і патентне право. У даному аспекті автор збирається розглянути питання про перспективи розвитку малих інноваційних підприємств. Інновації можуть бути комерціалізовані, або самим винахідником, за допомогою відкриття інноваційного підприємства, або застосують відкриття на вже існуючих фірмах, або шляхом передачі третім особам права на комерціалізацію інноваційної розробки. Дійсно, якщо порушити питання, який шлях для инноватора найбільш прийнятний: продати патент корпоративному бізнесу або впроваджувати інновацію у виробництво в секторі малого підприємництва, виступаю і як инноватор, і співзасновник інноваційної фірми. Якщо звернутися до понятійного апарата, то в основі центрових у даній статті термінів - нововведення, інновація й комерціалізація коштують слова англійського походження. Поняття «нововведення» трактується як нова ідея, що може бути перетворена в новий продукт або нову технологію, новий метод. 

Поняття «інновація» розуміється як новий або вдосконалений продукт або технологію, створену в результаті використання нововведення й реалізовану на ринку або впроваджену у виробничу, управлінську або іншу діяльність. Процес такого перетворення називається інноваційним процесом. Процес введення нововведення на ринок прийнято називати процесом комерціалізації. З моменту появи нововведення на ринку воно стає інновацією. 

Спочатку варто освітити аспект впровадження інновацій. Це може відбуватися на комерційній основі, тобто за гроші. Тоді це те, що прийнято називати комерціалізацією. Може й не з метою одержання прибутку - некомерційне впровадження. 

Розглянемо процес впровадження інновацій і створення інноваційного продукту на базі малого інноваційного підприємства. Тут важливі два моменти - організувати виробничий процес, і другий - не менш важливий з погляду досягнення кінцевого результату - представити інноваційний продукт на ринку, «продати». Варто пам'ятати, що інноваційна діяльність має універсальний характер. Вона присутня на кожному з етапів інноваційного процесу дослідження-розробка-проведення-поширення (використання на практиці), але й поза ним, у процесі придбання патентів, ліцензій, розкриття ноу-хау, корисних ідей. Наступною основною умовою для впровадження інновацій є наявність ефективної системи маркетингу й збуту, що здійснює зв'язок підприємства з кінцевими споживачами з метою постійного виявлення нових вимог покупців, пропонованих до якості вироблених товарів і послуг.

 Відзначимо, що для здійснення інноваційної діяльності необхідна наявність інноваційного потенціалу підприємства. Взагалі, якщо звернутися до джерел терміна потенціал, то слово «потенціал» у своєму етимологічному значенні походить від латинського слова «potentia» що означає приховану можливість, потужність, чинність. 

У Великій Радянській Енциклопедії приводиться визначення терміна «потенціал» як «кошти, запаси, джерела, що є в наявності й здатні бути мобілізовані, наведені в дію, використані для досягнення певних цілей, здійснення плану; рішення якого-небудь завдання; можливості окремої особи, суспільства, держави в певній області». Таким чином, можна взяти за основу, що інноваційний потенціал підприємства, це все можливості фірми, у матеріальному й нематеріальному виді, які можуть бути спрямовані на створення, впровадження й просування інноваційного продукту. Інноваційний потенціал характеризується як сукупність різних потенціалів. Кількісно, інноваційний потенціал пропонується оцінювати, використовуючи систему базових показників (формула № 1): 

П підприємства = Пі+ Пнт. + Пм. + Пно+ Пу+ Пд ,

де Пі – інтелектуальний потенціал, обумовлений кількістю фахівців, зайнятих інноваційною діяльністю в загальній чисельності трудящих;

   Пнт – науково-технічний заділ по інноваціях (патенти, ноу-хау й т.д.);  

 Пм – питома вага використовуваних нових методів при геологічному вивченні надр; 

Пно – питома вага нового обладнання й інструмента, нових технологій у загальній їхній кількості;

 Пу – наявність сервісних послуг, що користуються платоспроможним попитом; 

  Пд – питома вага нових видів діяльності в загальному обсязі виконуваних робіт. 

Перш ніж узятися за спробу комерціалізації інноваційної розробки, фірма повинна оцінити свою конкурентноздатність і зрівняти себе з фірмами конкурентами. Пропонується оцінювати конкурентноздатність малої інноваційної компанії відповідно до формули № 1. 

Перевірка на новизну ідеї й проведення патентного пошуку, визначення економічної доцільності патентування й оцінка й розрахунок вартості реєстрації товарного знаку       

Практика успішно, що розвиваються в інноваційному плані компаній, показує, що процес відбору інноваційних ідей повинен пройти покрокову схему, що складається з безлічі послідовних етапів. Основна мета такого підходу до виведення інновації на ринок укладається в ретельній перевірці новинки на економічну доцільність і відповідність потребам споживача. 

Новинка, як правило, проходить таку послідовність етапів: генерація ідей — відбір ідей — розробка й перевірка концепції на визначення економічної доцільності патентування — визначення економічної доцільності комерціалізації патенту— фінансовий аналіз - вибір варіантів фінансування проекту— комерціалізація. При такому підході до розробки нової продукції ринковий ризик значно знижується. 

Разом з тим може виникнути інша небезпека, а саме: запізнілий висновок продукту на ринок. При послідовному підході розробка й перевірка концепції будується приблизно за такою схемою. Спочатку ведеться науково-дослідний пошук, що втілюється в якусь ідею. Потім у дослідно-конструкторському відділі ідея одержує матеріальне вираження у формі деякого продукту. Після цього виробничий підрозділ перевіряє технічну й промислову обґрунтованість ідеї. Тут інноваційний ланцюжок може не перейти в наступну ланку, а знову повернутися в дослідницький відділ для проведення додаткових наукових випробувань через виробничу заможність. 

У висновку, слід зазначити, що інноваційний процес може тривати від декількох місяців до декількох років й, коли оформлена новинка готова для виходу на ринок, вона може виявитися вже застарілої. Уникнути подібної ситуації можна при застосуванні паралельно-послідовного підходу до розробки інновації.
Список використаних джерел:

1. Коробка В. М. Економіко-математична залежність факторів впливу на освоєння інноваційної продукції: [електронний ресурс] / В. М. Коробка // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. – Режим доступу до журналу: http://www.economy. nayka.com.ua/?n=5&y=2015

2. Тоні Тиснула, Марк Дж. Епштейн, Роберт Шелтон «Працює інновація», Видавництво Баланс Бізнес Букс, 2007 р. 

3. Леонтьєв Р. Р., Лєсков С. П., Радченко М. В. Основи створення бізнес-інкубаторів для підтримки малого підприємництва в регіоні/ Монографія:- Вид-во ДВГУПС, 2009 5. 

4. Ляшенко О. М. Моделі комерціалізації та трансферу технологій в  Тернопіль :умовах глобального середовища : монографія. / О. М. Ляшенко.   366 с.Економічна думка, – 2007.

5. Полякова П.О. Моделювання процесів просування інноваційної продукції у вертикально-інтегрованих структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / П. О. Полякова. – Донецьк, 2009. – 16 сCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота