ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЕНДОВОЇ МОДЕЛІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЕНДОВОЇ МОДЕЛІ

15.03.2017 23:13

[Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці]

Автор: Курінєнко Ольга Василівна, викладач, здобувач Хмельницького національного університету


Одним з факторів нестабільності макроекономічної системи є саме банкрутство її головної ланки (суб'єкта господарювання). Більше того, ліквідаційні наслідки ― це не лише втрати для акціонерів, кредиторів, партнерів по виробництву, споживачів, а й зростання безробіття, скорочення податків до бюджету та, зрештою, соціальне невдоволення.

Питання вчасного виявлення кризових явищ з метою попередження фінансової нестабільності в майбутньому періоді вирішується саме з допомогою економіко-математичного моделювання.

Фундаментальними в процесі побудови моделей для оцінки ймовірності банкрутства є статистичні методи (64 %), штучний інтелект використовується лише у чверті випадків (25 %), а теоретичне моделювання — це приблизно десята частина (11 %) [7].

Світовий та вітчизняний досвід виділяє найбільш відомі статистичні моделі, які побудовані на основі дискримінантного аналізу (Е. Альтмана, Р. Ліса, Г. Спрінгейта, Р. Таффлера, Р. Сайфуліна і Г. Кадикова, М. Кизима, І. Благуна, Ю. Копчака, А. Матвійчука, А. Поддєрьогіна, О. Терещенко, І. Нікіфорової) [4]. Проте різне розшарування класів кризи у кожній моделі не розв'язує задачу діагностики схильності підприємства до банкрутства. Відсутність єдиного висновку щодо фінансового стану окремої досліджуваної одиниці переводить процес моделювання у площину ранжування за допомогою психофізичної «шкали бажаності».

На прикладі одного з семи об'єктів предметної області дослідження (підприємств з виробництва цукру харчової промисловості Хмельницької та Житомирської областей) можна сказати, що узагальнений показник бажаності, який був побудований на основі конкретної моделі ймовірності банкрутства, зробив більш чутливими інтегральні оцінки щодо ризику банкрутства підприємства (табл.1).

Таблиця 1

Трансформовані показники моделі Сайфуліна-Кадикова

у часткові та узагальнені значення функції Харрінгтона (бажаності) для ПАТ "Теофіпольський цукровий завод"
Джерело: побудовано автором на основі [1, 2, 3, 5, 8]

Практичне значення отриманих результатів допомогло вирівняти результати оцінок фінансового стану суб'єкта господарювання за іншими моделями, але не вирішило питання прогнозу у майбутньому періоді.

За рахунок не повної відповідності моделі реальному процесу чи об’єкту питання адекватності завжди залишається суттєвим для дослідження. Саме трендова модель певного часового ряду (як один із методів вивчення динаміки і прогнозування процесів) вважається адекватною, якщо правильно висвітлює систематичні компоненти ряду. За допомогою такої моделі прогнозується розвиток досліджуваного процесу на майбутній проміжок часу. Випадок прогнозування економічних показників через часові ряди сприймається як одновимірний метод прогнозування, який базується на екстраполяції (перенесення минулої тенденції на майбутнє).

В основі побудови лінії тренду (апроксимації і згладжування) лежать такі функції: як експоненціальна, лінійна, логарифмічна, поліноміальна, степенева тощо. В свою чергу, параметри функції розраховуються методом найменших квадратів. Точність оцінки моделі залежить від коефіцієнта детермінації, який будується на основі оцінок дисперсії емпіричних даних та значень моделі [6, с.249].

Взявши до уваги узагальнені значення функції Харрінгтона (бажаності) для ПАТ "Теофіпольський цукровий завод" та використавши програмний продукт Microsoft Office Excel, отримали прогноз розвитку підприємства на 2016 рік (рис. 1).

 

Рис. 1. Результати моделювання прогнозування банкрутства підприємства на 2016 рік за поліномом 3-го степеня

Коефіцієнт детермінації R2 = 0,8994 свідчить про те, що приблизно 89,94 % варіації показника банкрутства підприємства пояснюється зміною фактора часу. Значення функції на позиції дев'ятого періоду дорівнює 0,4713, що за стандартними відмітками на «шкалі бажаності» Харрінгтона підтверджує задовільний стан показника, тобто відсутність загрози банкрутства.

Результати трендового моделювання допомагають визначитися з тенденцією розвитку суб'єкта господарювання хоча б в короткостроковому періоді (коли масив даних не такий вже великий).
Література

1. Баланс [Електронний ресурс]: положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2: [затверджено наказом МФУ 31.03.1999 р., № 87, із змінами і доповненнями]. – Режим доступу: https://ligazakon.net.

2. Звіт про фінансові результати [Електронний ресурс]: положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3: [затверджено наказом МФУ 31.03.1999 р., № 87, із змінами і доповненнями]. – Режим доступу: https://ligazakon.net.

3. Загальні вимоги до фінансової звітності [Електронний ресурс]: національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1: [затверджено наказом МФУ 7.02.2013 р., № 73, із змінами і доповненнями]. – Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/ua.

4. Клебанова Т.С. Нечітка логіка та нейронні мережі в управлінні підприємством: монографія/ Т.С. Клебанова, Л.О. Чаговець, О.В. Панасенко. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 240 c.

5. Курінєнко О.В. Порівняння і ранжування інтегральних оцінок щодо ризику банкрутства підприємства / О.В. Курінєнко // Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління: електронний збірник наукових праць. – Чернігів: ЧНТУ, 2015 – С. 112 – 115.

6. Лук'янова В.В. Комп'ютерний аналіз даних: Посібник./ В.В. Лук'янова. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 344 с.

7. Aziz M., Dar H. Predicting corporate bankruptcy – where we stend?/ Corporate Governance Journal. – 2006. – Vol. 6, № 1. – PP. 18 – 33.

8. https://smida.gov.ua.

_____________________________

Науковий керівник: Лук'янова Валентина В'ячеславівна, доктор економічних наук, професор, Хмельницький національний університетCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота